Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Arkiv
Sök

Svenska Facklärarförbundet, SFL

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
14
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Kongressprotokoll med bilagor
A2 - Styrelseprotokoll med bilagor
A3 - Protokoll från Arbetsutskottet med bilagor
A4 - Avtalsfullmäktige/Representantskap med bilagor
A5 - Högskolekommittén med bilagor och handlingar
A6 - SFLs arbetslöshetsförsäkring
A7 - Kansliberedningen
B1 - Stadgar med underlag
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser
B3 - Matriklar
B4 - Yttranden
B5 - Förbundsinformation/SFL-nytt
B6 - Cirkulär/skrivelser
B7 - Kansliaktuellt
B8 - FS-info
B9 - Fackläraren
B10 - Trycksaker
B11 - Anföranden av Christer Romilson och Solweig Eklund
B12 - Handlingar upprättade av ombudsmän
B13 - Remisser
C1 - Diarier
D1 - Journalböcker
E1 - Korrespondens
E2 - Inkommet från landstingen
E3 - Inkommet från kommunerna
F1 - Handlingar rörande kongresser
F2a - SFLs organisation
F2b - Samarbete med andra lärarorganisationer och fusionen med Sveriges Lärarförbund
F2c - SFLs historia med underlag. Facklärarhistoria
F2d - Handlingar rörande SFLs personal
F2e - Handlingar rörande personalföreningen/HTF-klubben
F3 - Diarieförda handlingar
F4a - Riksföreningar och yrkesgrupper
F4b - Lärarkandidater och Lärarkandidatföreningen
F4c - Arbetsmiljö och arbetsmarknad
F5a - Förhandlingar rörande kommuner och landsting
F5b - Statliga förhandlingar
F5c - Förhandlingar på den privata sektorn
F5d - Konfliktfrågor
F5e - Sektorsövergripande förhandlingsfrågor
F6a - Förhandlingsenheten
F6b - Informationsenheten
F6c - Utredningsenheten
F6d - Organisationsenheten
F6e - Administrativa enheten
F7 - Handlingar rörande förskola och fritidshem
F8 - Handlingar rörande AMS/AMU
F9 - Handlingar rörande Utbildningsfrågor och utbildningspolitiska rådet
F10 - Handlingar rörande arbetsgrupper
F11 - Handlingar rörande kurser/konferenser
F12 - Handlingar rörande internationell verksamhet
F13 - Handlingar rörande fastigheter
F14a - Diarieförda handlingar
F14b - Diarieförda utgående handlingar
G1 - Årsböcker med bilagor
G2 - Huvudböcker
G3 - Reskontra
G4 - Kassaböcker
Ö1 - Valborg Flagges handlingar
Ö2a - Anföranden
Ö2b - PM, minnesanteckningar
Ö2c - Korrespondens ang. SFLs historik
Ö2d - Excerptsamling till historiken
Ö2e - Anteckningsblock
Ö2f - Dagbokskalendrar
Ö3 - Föremål

Svenska Facklärarförbundet, SFL

 
SVENSKA FACKLÄRARFÖRBUNDET/SFL, 14

Organisation

Svenska Facklärarförbundet grundades, som det sista av lärarförbunden inom TCO, den 31 augusti 1948. En föregångare, Samverkande Lärarförbunden, hade då varit verksam från 1 september 1947.
Det var till stor del TCO som drev på bildandet av en enhetlig organisation för övnings-, yrkes- och speciallärare. Dessa lärargrupper hade varit splittrade på ett flertal organisationer uppdelade efter både ämnes- och könsgränser. De tidiga lärarorganisationerna var ofta väletablerade och hade starka yrkestraditioner. Behovet av starka organisationer också för förhandlingsverksamheten hade dock blivit stort. Då TCO, i enlighet med sin organisationsplan, sökte samla facklärargrupperna i en organisation mötte man problem. Samverkande lärarförbunden, som upprättades 1947, var endast en kanslikartell, till vilken Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbund, Sveriges Slöjdlärarinneförening samt Sveriges Överlärarförbund anslöt sig. Dessa tre grundade ett år senare, tillsammans med Föreningen Sveriges Vävlärarinnor, Svenska Facklärarförbundet. Handelslärarna hade då också anslutit sig till Slöjd- och Yrkeslärarna. Nya grupper anslöt sig nu snabbt till förbundet.
SFL var till formen en federation. Förbundet handlade de fackliga frågorna medan medlemsorganisationerna, riksföreningarna, skötte yrkesfrågorna samt inkasserade medlemsavgifterna. Den enda lokala/regionala organisationen var de riksföreningarna hade. Organisationsfrågor- och utredningar blev legio inom förbundet. Först 1962 inrättades kretsar över riksföreningsgränserna inom förbundet. Detta var en central förutsättning för det lokala förhandlingsarbetet.

Enligt TCOs organisationsplan skulle man ha ett samlat lärarförbund. SFL skulle gå ihop med det främst inom folkskolan, senare grundskolan, verksamma Sveriges Lärarförbund. Ett hinder för detta var SFLs federativa organisation. 1980 upphörde denna dock och riksföreningarna blev yrkesföreningar inom ett enhetligt SFL. Lokalavdelningarna och inte föreningarna blev basen för SFL. Med Lärarnas Riksförbund, inom SACO/SR, hade SFL vissa kontakter men också konkurrens om en del medlemsgrupper.
SFL växte kraftigt i storlek, främst genom förskolans utbyggnad. Detta bidrog också till spänningar och intern politisk debatt. Strid om ordförandeposten förekom.
Då det vid 1980-talets slut blev klart med ett sammangående med Sveriges Lärarförbund var SFL större än detta. Vid utgången av 1990 fusionerades de två förbunden och bildade det nya Lärarförbundet.
SFL gav ut medlemstidningen Fackläraren.
Ytterligare material om SFLs medlemsgrupper finns i arkiven för SFLs riks/yrkesföreningar. Flera av dessa gav också ut medlemstidningar, vilka ingår i föreningens arkiv.
SFL var anslutet till TCOs förhandlingskarteller TCO-S, för den statliga sektorn, samt KTK för den kommunala. SFL var även anslutet till TBV, Tjänstemännens Bildningsverksamhet.

Ordförande i SFL:
Axel Karlbom 1948-1949
Ruth Ager 1949-1962
Einar Khans 1962-1971
Tor Alm 1971-1977
Gunnar Rundgren 1977-1980
Christer Romilsson 1980-1990.


Arkivet
SFLs arkiv levererades huvudsakligen till TAM-Arkiv år 2000 efter att ha förvarats hos Lärarförbundet. Då SFL, på grund av sin kraftiga tillväxt, ofta bytte lokal, har arkivet genomgått flera flyttningar. Arkivet är tämligen komplett och speglar väl förbundets verksamhet. Luckor finns i serien Diarieförda handlingar. Dessa handlingar finns i andra delar av arkivet. Förhandlingsmaterial där representanter för SFL förhandlat för TCO-S har förts till detta arkiv.
En tilläggsleverans av remisser och diarieförda handlingar anlände till TAM-Arkiv 2002 och har placerats sist under B resp. F-serierna.

Litteratur:
Lirén, Gösta. Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv del I och II. Uddevalla 1986 och 1989.
Svenberg, Staffan. Vi vet vårt värde! Bilder och berättelser om människor i Svenska Facklärarförbundet. Kristianstad 1986.
Om olika yrkesgrupper inom SFL:
Bruun, Ulla-Britta (red). En lärargrupp i utveckling. SFR 50 år. 1918-1968.Jubileumsskrift utgiven av Sveriges Förskollärares Riksförbund. Stockholm 1968.
Engdahl, Ingrid (red). Barnen Saken Kallet. Lund 1990
Svenska Skolkökslärarinnornas Förening 1906-1956. Stockholm 1956.


Andra arkivbildare med anknytning till SFL
På TAM-Arkiv finns Solweig Eklunds personarkiv (arkivnr 701). Solweig var bl a vice ordförande i förbundet.

Svenska Facklärarförbundet, SFL

Handlingarnas tid
1945--1991
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Facklärarförbundet, SFL