Hem Arkivbildare
Svenska Danspedagogförbundet
Arkiv
Sök

Svenska Danspedagogförbundet

 
SVENSKA DANSPEDAGOGFÖRBUNDET NR 152

Svenska Danspedagogförbundet bildades 1939 som en yrkessammanslutning av svenska danspedagoger inom den konstnärliga dansens olika riktningar. En utav eldsjälarna bakom förbundets grundande var danskonstnärinnan Ronny Johansson. Förbundets syfte var då liksom nu att verka för sammanhållningen mellan danskonstnärer och pedagoger samt att tillvarata medlemmarnas ekonomiska, social och övriga yrkesintressen. Vidare verkar förbundet för ett ökat intresse och en större förståelse för danskonsten bland allmänheten samt genom ett höjande av dansundervisningen kvalitet. Genom en följd av år 1950-1964 hölls sommarkurser för dansare och pedagoger i förbundets regi. Lärare vid dessa kurser var framstående utländska och svenska dansförmågor. Kurserna var under många år de enda av sitt slag i Norden. Även seminarieverksamhet för utbildning av blivande danspedagoger startades upp av förbundet. Något som tidigare inte funnits under organiserade former inom landet. Dessa seminarier övertogs 1964 av Koreografiska insitutet vid Musikaliska akademin och blev så småningom en treårig statlig utbildning vid Statens danshögskola. Svenska Danspedagogförbundet var länge ett helt fristående förbund. 1961 gick förbundet med i KLYS (samarbetsnämnden för konstnärliga och litterära yrkesutövare) och 1965 anslöt sig danspedagogerna till Svenska Musikerförbundet inom LO. 1970 övergick förbundet till Svenska Facklärarförbundet inom TCO. [---]

Arkivet var vid överlämnandet väldigt oordnat men befanns trots allt efter genomgång vara relativt komplett för de tidigare åren. De spår av ursprunglig ordning som fanns i materialet har försökt bibehållas, t.ex. korrespondensserien med dess olika ordningsprinciper samt vissa ämnesordnade handlingar. På det stora hela har dock en ny ordning lagts upp för materialet.

Stockholm 12 november 1990, Birgitta Edenius (praktikant från grundkursen i arkivvetenskap)

Förbundet upplöstes i augusti 2001, på grund av att det inte längre var möjligt att fortsätta driva förbundet med enbart ideell arbetskraft. Arkivet började förtecknas 1990 enligt allmänna arkivschemat. Efter detta har levererats övriga handlingar från senare år, vilka även de, endast delvis har varit förtecknade. De äldre ordningsarbetena har i möjligaste mån respekterats. Det har dock varit nödvändigt att ändra vissa serier på grund av bland annat tidigare gallring, samt att skapa nya serier för mycket av det oordnade materialet. I möjligaste mån har materialet förtecknats oberoende av medium. Dock har ändå, av praktiska skäl, tillfogats serierna: ”Z1-Z3” för bland annat VHS-kassetter.

Natalia Sjögren (praktikant från arkivvetenskap, Stockholms universitet)
2015-04-15


Svenska Danspedagogförbundet

Handlingarnas tid
1939--2009
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Danspedagogförbundet