Hem Arkivbildare
Svenska Barnmorskeförbundet, SBF
Arkiv
Sök

Svenska Barnmorskeförbundet, SBF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
49
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1a - Protokoll från Allmänna möten och Riksstämmor
A1b - Underlag till protokoll från allmänna möten / Riksstämmor
A2a - Ombudsmötesprotokoll med bilagor
A2b - Bandinspelningar från ombudsmöten
A3 - Centralkommitténs / Centralstyrelsens / Förbundsstyrelsens protokoll med bilagor
A4 - Verkställande Utskottets protokoll
A5 - Ordförandemötesprotokoll
A6 - AU-protokoll med bilagor
B1 - Stadgar och stadgehandlingar
B2 - Års- och revisionsberättelser
D1 - Medlemsregister
D2 - Matriklar
D3 - Gästböcker
D4 - Arkivförteckningar
E1 - Inträdesansökningar
E2 - Korrespondens med lokalföreningar
E3 - Korrespondens med myndigheter och institutioner
E4 - Internationell korrespondens
E5 - Övrig korrespondens
F1 - Diarieförda handlingar
F2 - Handlingar rörande förhandlingar
F2a - Handlingar rörande förenings- och förhandlingsrätt
F2b - Handlingar rörande förhandlingar och avtal; centrala
F2c - Handlingar rörande förhandlingar med landstingen
F2d - Handlingar rörande förhandlingar med städer och kommuner
F2e - Handlingar rörande övriga förhandlingar
F3 - Handlingar rörande barnmorskornas arbetsförhållanden och barnmorskeväsendets organisation
F4 - Handlingar rörande yrkesutbildning
F5 - Handlingar rörande organisationstvister och gränsdragningar
F6 - Handlingar rörande internationellt samarbete
F6a - Handlingar rörande nordiskt samarbete
F6b - Handlingar rörande utomnordiskt samarbete
F7 - Handlingar rörande konferenser och studiedagar
F8 - Handlingar rörande stipendiefonder
F9 - Övriga ämnesordnade handlingar
K1 - Fotografier och teckningar
K2 - Spelfilmer
L1 - Förbundets tidskrift "Jordemodern"
L2 - Föreningens övriga trycksaker
L3 - Pressklipp
Z1 - Bandinspelningar
Ö1 - Fonder och Understödskassa
Ö2 - Handlingar från vetenskapligt råd och forskargrupp
Ö3 - Handlingar efter enskilda personer
Ö4 - Övriga handlingar
Ö5 - Föremål

Svenska Barnmorskeförbundet, SBF

 
1.1 Historik

Den första organisation för barnmorskor bildades, enligt uppgift från förbundets jubileumsskrift, den 25 april 1885 då Göteborgs Barnmorskesällskap bildades. Till ordförande valdes barnmorskan Johanna Hedén. Denna förening fick året därpå sällskap av Stockholms Barnmorskesällskap (bildat 8 febr. 1886). Kort därefter bildades på Göteborgsföreningens initiativ Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet vid ett riksmöte i Stockholm 12-14 juli 1886. 200 stycken barnmorskor från hela landet infann sig.

Orsakerna till föreningarna var flera. Sjukvården genomgick förändringar i samband med industrialismen. Nya krav på utbildning och kunskaper ställdes och i vissa fall började läkare och i mindre grad sjuksköterskor att ta över barnmorskornas uppgifter.

Redan vid det första mötet 1886 diskuterade man möjligheten av att ge ut en egen tidskrift och fackorgan. 1888 grundades "Jordemodern" och till dess förste redaktör utsågs dr. Erik W. Wretlind som tillika blev ägare av tidskriften.

Föreningen hade under de första åren en ganska löslig organisation. Men vid det tredje allmänna mötet i Örebro 1893 tillsattes en centralkommitté som senare omvandlades till Centralstyrelse respektive Förbundsstyrelse. Därmed började också ett föreningskansli att växa fram. Vid samma möte valdes också dr. Wretlind till föreningens förste ordförande. Föreningens namn var Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet.

Bland de stora frågor som dominerade förbundets verksamhet under de första åren var utbildningsfrågan. 1893 antogs en resolution med bl. a. krav på utsträckt lärotid (från två till tre år) och repetitionskurser. Dessutom drevs också krav på pensioner och drägliga bostäder. 1907 lagstadgades om att legitimation erfodrades för att utöva yrket.

1907 valdes barnmorskan Hanna Qvarzell till ordförande. Detta orsakade oposition inom förbundet och den 22 mars samma år bildades den oppositionella Allmänna Barnmorskeföreningen Nornan. 1910 löstes splittringen genom att Hanna Qvarzell avgick och en ny manlig ordförande valdes. 1928 övertog föbundet äganderätten till Jordemodern som därmed blev närmare knuten till förbundet. 1931 strröks ordet Allmänna ur förbundets namn och förbundet erhöll det namn det ännu har "Svenska Barnmorskeförbundet" (SBF). 1934 anslöt man sig till International Council of Midwives (ICM) och 1950 var man med om att bilda Nordiskt Jordemoderförbund (NJF).

1951 anslöt sig SBF till TCO, men redan 1956 anmälde man sitt utträde då TCO ställde krav på en sammanslagning mellan SBF och Svensk Sjuksköterskeförening (SSF). Barnmorskorna valde sedan att vara självständiga fram till 1969. Detta år förklarade SAV att man inte ville förhandla med annat än topporganisationer och sedan en arbetsgrupp inom SBF tillsattes, lade denna fram en rapport om anslutning till Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund (SHSTF). 1972 slöts ett serviceavtal med SHSTF och 1976 blev SBF medlem av SHSTF. Därmed blev man också indirekt medlemmar av TCO.

SBF:S ORDFÖRANDE

Erik W. Wretlind 1893-1905
Edvard Alin 1905-1907
Hanna Qvarzell 1907-1910
Carl Mannheimer 1910-1926
Frans Berglund 1926-1937
Birger Lundqvist 1937-1944
Ellen Erup 1944-1968
Lisa Svensson 1968-1970
Rut Hansson 1970-1974
Margareta Wallman 1974-1976
Rut Hansson 1976-1978
Karin Christiani 1978-

1.2 Arkivet

Svenska Brnmorskeförbundet är en av de äldsta ännu verksamma organisationerna. Tyvärr utgörs huvuddelen av arkivhandlingarna av handlingar efter 1940. Av tidiga handlingar finns i stort sett endast protokoll och års- och revisionsberättelser bevarade.

I anslutning till SBF:s arkiv finns också handlingar från Barnmorskefonden och Barnmorskornas Understödskassa. Dessutom handlingar efter barnmorskorna Johanna Sandgren, Signe Danell och Anna Green. Handlingar efter Ellen Erup, SBF:s ordförande 1944-68 och Elisabeth Sebardt, suppleant och ordinarie ledamot av förbundsstyrelsen.

1.3 Lokalföreningar

bildad
Blekinge Läns Barnmorskeförening 1896
Bohusläns Barnmorskeförening 1902
Dalarnas Barnmorskeförening 1887
Gotlands Läns Barnmorskeförening 1901
Gästriklands Barnmorskeförening 1896
Göteborgs Barnmorskesällskap 1885
Hallands Läns Barnmorskeförening 1898
Hälsinglands Barnmorskeförening 1892
Jämtlands Läns Barnmorskeförening 1888
Jönköpings Läns Barnmorskeförening 1902
Kalmar Läns Barnmorskeförening 1901
Kristianstads Läns Barnmorskeförening 1898
Kronobergs Läns Barnmorskeförening 1902
Malmöhus Läns Barnmorskeförening 1898
Norrbottens Läns Barnmorskeförening 1905
Skaraborgs Läns Barnmorskeförening 1893
Stockholms Barnmorskesällskap 1886
Södermanlands Läns Barnmorskeförening 1901
Uppsala Läns Barnmorskeförening 1886
Värmlands Läns Barnmorskeförening 1892
Västerbottens Läns Barnmorskeförening 1917
Västernorrlands Barnmorskesällskap 1887
Västmanlands Läns Barnmorskesällskap 1887
Älvsborgs Läns Barnmorskeförening 1898
Örebro Läns Barnmorskeförening 1892
Östergötlands Läns Barnmorskeförening 1902

Bo Johansson, 1990-07-18

Tillägg rörande arkivet
Sedan Svenska Barnmorskeförbundets arkiv ordnades och förtecknades 1990 har ytterligare handlingar, som både är från tiden innan 1990 och efter, levererats till TAM-Arkiv och ett nytt ordnings- och förteckningsarbete gjordes i mars 2013.
Ett antal nya serier tillkom då. En ny protokollserie skapades för AU-protokoll (A6). Två nya ämnesordnade serier tillkom: Handlingar rörande konferenser och studiedagar (F7) samt Handlingar rörande stipendiefonder (F8). Sedan tidigare fanns en L-serie för förbundets tidskrift Jordemodern (L1), men nu lades en serie till för föreningens övriga trycksaker (L2). Dessutom skapades två nya serier för övriga handlingar, nämligen för Handlingar från vetenskapligt råd och forskargrupp (Ö2) samt Föremål (Ö5).
Den internationella korrespondens som tidigare fanns med andra handlingar rörande utomnordiskt samarbete fick en egen serie, Internationell korrespondens, tillsammans med den
korrespondens av samma typ som sedan dess har tillkommit. Dock finns viss internationell korrespondens fortfarande kvar i Handlingar rörande nordiskt samarbete (F6a) samt Handlingar rörande utomnordiskt samarbete (F6b).
En viss omordning bland serier och volymer som hör till de ämnesordnade handlingarna (Fserierna) har gjorts, vilken påverkar både serie- och volymsigna. De förändringar i volymsigna som har skett 2013 redovisas i en separat nyckel. De räkenskaper som i den äldre förteckningen fanns i serier under G har gallrats tidigare.

Marie Ulmhed, 2013-03-22

Svenska Barnmorskeförbundet, SBF

Handlingarnas tid
1719--2012
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.5

Anmärkning

Svenska Barnmorskeförbundet, SBF