Hem Arkivbildare
Stockholms Journalistförening
Arkiv
Sök

Stockholms Journalistförening

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
153
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Representantskapsprotokoll
A2 - Årsmötesprotokoll
A3 - Styrelseprotokoll
A4 - AU-protokoll
A5 - Föreningens mötesprotokoll
A6 - Övriga protokoll
B1 - Stadgar
B2 - Årsredogörelser
B3 - Utgående skrivelser
B4a - Tidningar
B4b - Övrigt tryck
B5 - Affischer
D1 - Medlemsförteckningar
D2 - Inventarieförteckningar
D3 - Förteckningar över värdehandlingar
D4 - Övriga register
E1 - Inkomna skrivelser
E2a - Korrespondens, huvudserie
E2b - Korrespondens med Svenska Journalistförbundet
E2c - Korrespondens med klubbarna
F1 - Handlingar rörande förhandlingar och avtal
F2 - Handlingar rörande Svenska Journalistförbundets kongresser
F3 - Handlingar rörande förbundsråd
F4 - Handlingar rörande styrelsekonferenser
F5 - Handlingar rörande valnämnden
F6 - Handlingar rörande storföreningsträffar
F7 - Handlingar rörande medlemmar
F8 - Handlingar rörande stipendie- och understödsfonden
F9a - Handlingar rörande studieutskottet
F9b - Handlingar rörande övriga utskott och arbetsgrupper
F10 - Handlingar rörande arbetslöshetsprojekt
F11 - Handlingar rörande föreningens administration
F12 - Handlingar rörande föreningstidningen Stocken
F13 - Handlingar rörande Pressens rundtur
F14 - Övriga handlingar ordnade efter ämne
G1a - Bokslut
G1b - Deklarationer och skatter
G2a - Huvudböcker
G2b - Kontoplaner
G3a - Kassa- och dagböcker, huvudserie
G3b - Kassaböcker Pressens rundtur
G4 - Övriga räkenskaper

Stockholms Journalistförening

 

STOCKHOLMS JOURNALISTFÖRENING, 153

Historik
"Stockholms journalistförening" bildades 1902 under namnet "Svenska Journalistförbundets stockholmskrets". Föreningen var den största kretsen/föreningen till "Svenska Journalistförbundet",SJF, (som under denna tid hette "Svenska journalistföreningen" och bytte till sitt nuvarande namn 1951). Både Stockholms journalistförenings- och SJF:s arkiv finns i TAM-Arkivet. Föreningens arbete var från de första åren mest inriktat på frågor kring löner, understöd vid sjukdom och pension, arbetstider med mera. Under de senare åren var föreningen mer en länk mellan journalistklubbarna och förbundet med uppgifter som information, utbildning och att verka för anslutning till förbundet etc. Man verkade naturligtvis även för att ta tillvara sina medlemmars intressen. Medlemmarnas antal var: 1909 128 st., 1978 4 404 st., 1992 7 275 st. Föreningen anslöts till TCO 1947. Från 1971 gav föreningen ut ett informationsblad med namnet "Stockholmsbilagan" vilken 1974 övergick till att heta "Stocken". Föreningen avvecklades 1993 och delades upp i fem olika distrikt.

Organisation
Stockholms journalistförening var ansluten till Svenska Journalistförbundet. Förbundets högsta beslutande organ var sedan 1916 kongressen. Under denna lydde en centralstyrelse med representanter från kretsarna. När klubbar kom att bildas ute bland tidningarna oragniserades dessa under kretsarna/föreningarna.

Högsta beslutande organ i föreningen var sedan 1975 representantskapet vilket bestod av representanter för journalistklubbar inom föreningen. Vid val till representantskapet utgjorde varje klubb en valkrets. Styrelsen hade bland annat som uppgift att förbereda ärenden som skulle behandlas av representantskapet. Vidare verkställde styrelsen representantskapets beslut, gav förslag till budget, delade ut stipendier med mera. Styrelsen har även ett arbetsutskott (AU). Av de övriga utskott som fanns i föreningen kan nämnas studieutskottet (från 1972), informationsutskottet (1972), fackliga utskottet (1979) och idrottsutskottet (1979). Föreningen hade även en Internationell solidaritetsgrupp och en jämställdhets- och en yrkesetikkommité bildades 1979.

Arkivet
Leveranser har kommit till TAM-arkivet vid tre tillfällen: 4 flyttkartonger i mars 1988, 10 kartonger i sep. 1993 och en efterleverans i dec. 1999. Arkivet var delvis förtecknades delvis 1991 men omförtecknades under slutet av 2003.

Handlingarna som finns i TAM-Arkivet rör övergripande sett 1960-tal till 1993 då föreningen avvecklades. De handlingar som skildrar Stockholms journalistförenings tidigare år finns på Riksarkivet. En del av handlingarna finns där under arkivbildaren "Svenska journalistföreningens stockholmskrets" och är följande: Rundturens protokoll 1924, Rundturens rabatthäften 1920-1957, föreningens stadgar 1902-1954, årsmötesprotokoll 1958-1969 och inkomna skrivelser rörande stadgarna 1924. (Se i Nationella arkivdatabasen, NAD) Observera att ett ytterligare stort antal handlingar finns på Riksarkivet som dock ej står att finna i NAD. Dessa är Mötesprotokoll 1901-1952, Styrelseprotokoll 1901-1960, Mötes- och styrelseprotokoll 1953-1970, Understöds- och lönekassans protokoll 1908-1923, Koncept 1902-1903, Medlemsmatriklar 1901-1924, Ämnesordade handlingar, Verifikationer 1910-1911 och Tidningsurklipp 1923-1924. Enligt kopia av Riksarkivets arkivreversal från 1977 har detta arkiv placering 3487:51-52 i Riksarkivet.

Stockholms journalistförening tog i början av 1980-talet kontakt med Riksarkivet för att få alla sina handlingar samlade i TAM-arkivet men fick till svar att det både fanns för- och nackdelar med ett överlämnande. Dessa tidiga handlingar finns som ovan nämnts fortfarande kvar på Riksarkivet. Under november månad 2003 har dock kontakt åter tagits från TAM-arkivets sida för att diskutera den mest fördelaktiga förvaringen.

Bilagor:
Styrelseordföranden
1902-1909 V. Spångberg
1910-1912 V.Bratt
1913-1916 M. Manner
1917 K. Lundegård
1918-1922 O. Hellkvist
1923-1925 S. Hansson
1926-1927 G. Jacobsson
1928-1930 S. Hansson
1931-1932 K. Holmberg
1933-1935 T.F. Winquist
1936-1937 V. Hammarling
1938-1940 G. Pehrsson
1941-1943 B. Greitz
1944-1945 S. Sandstedt
1946 H. Eek
1947-1949 E. Ekman
1950-1951 G. Söderlund
1952-1954 A. Thörnlund
1955 M. Katz
1956 S. Ingemark
1957-1960 H. Gedal
1961-1964 O. Möller
1965-1966 A. Holmström
1967-1968 J-M Fahlström
1969-1970 Ö. Johansson
1971 B. Hammarstedt
1972 G. Baecklund
1973-1974 S. Teste
1975-1978 H. Söderström
1979-1980 G. Thelander
1981-1985 Y. Gille
1986 C.L. Lindwall
1987-1989 C. Clinton
1990-1993 I. Björklund

Litteratur:
Svenska Journalistförbundet 1901-51, red. N. Andersson och H. Hjärn
Stockholms journalistförening 1902-1977 - en krönika [...], A. Järtelius

Stockholms Journalistförening

Handlingarnas tid
1943--1993
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Stockholms Journalistförening