Hem Arkivbildare
De Anställdas Centralorganisation, DACO
Arkiv
Sök

De Anställdas Centralorganisation, DACO

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
1
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1a - Representantskapets protokoll med bilagor
A1b - Handlingar rörande representantskapssammanträden
A2 - Sekretariatets protokoll med bilagor
A3 - Arbetsutskottsprotokoll med bilagor
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhet- och revisionsberättelser
B3 a - Utgående cirkulär och skrivelser till sekretaratet
B3 b - Utgående cirkulär och skrivelser till DACO-organisationer
B4 - Pressinformation
C1 - Diarier
D1 - Förteckningar
D2 - Register över Yttranden
E1 - Medlemsansökningar
E2 - Korrespondens med myndigheter och organisation
E3 - Korrespondens med andra fackliga organisationer
E4 - Övrig Korrespondens
F1 - Handlingar rörande DACOs bildande
F2 a - Handlingar rörande förenings- och förhandlingsrätt
F2 b - Handlingar rörande kollektivavtal
F2 c - Handlingar rörande lönefrågor
F2 d - Handlingar rörande arbetstid och semester
F3 a - Handlingar rörande remisser och yttranden
F3 b - Handlingar rörande samhällsekonomi
F3 c - Handlingar rörande arbetslöshet
F4 a - Handlingar rörande samarbete med svenska organisationer
F4 b - Handlingar rörande internationellt samarbete
F5 - Handlingar rörande propagandamöten
F6 - Handlingar rörande gränsöverenskommelser
F7 - Handlingar rörande kurser och konferenser
F8 - Handlingar rörande personalfrågor
F9 - Handlingar rörande Kommittér
F10 - Handlingar rörande pensioner
F11 - Övriga handlingar ordnade efter ämne
G1 - Kassaböcker
G2 - Huvudböcker
G3 - Omkaostnadsspecifikationer
G4 - Deklarationer
K1 - Fotografier
L1 - Pressklipp
L2 - Broschyrer
Ö1 - Övriga handlingar

De Anställdas Centralorganisation, DACO

 
DE ANSTÄLLDAS CENTRALORGANISATION/DACO, 1


De Anställdas Centralorganisation, DACO, var en topporganisation för privattjänstemän som bildades vid ett möte i Stockholm den 3 maj 1931. Orsaken till organisationens bildande finner man i de samhällsförhållanden som rådde i Sverige under 1920-talet. Det var en tid präglad av stor social oro. Arbetslösheten var mycket hög under såväl 1920- som 1930-talen, särskilt under decenniernas tidiga år. De privatanställda tjänstemännen var en relativt utsatt grupp. Särskilt de som arbetade inom verkstadsindustrin. Företagens sätt att försöka ta sig ur den ekonomiska krisen var massavskedanden och lönereduktioner och detta skapade en stark känslomässig grund för många tjänstemannaorganisationer att försöka arkivera sig. Arbetslösheten och de sjunkande reallönerna var dock bara två av de åtminstone fyra problem som förenade tjänstemännen. De övriga var: urholkad social trygghet samt omöjligheten att genom avtal uppnå rätten till förhandling om löner och andra anställningsvillkor. Det sistnämnda problemet angående förhandlingsrätt var av största vikt för Viktor von Zeipel som utsågs till ordförande i DACO. Han hade tidigare varit ordförande i Bankmannaföreningen och då hade hans främsta strävan varit att uppnå förhandlingsrätt för bankmännen. I DACO kom han att bli en drivande kraft och organisationens förgrundsgestalt.

DACO utgjorde en samorganisation av anställdas yrkesföreningar och dess övergripande syfte var att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren. Organisationens närmare uppgifter var att främja föreningsbildandet, sprida upplysning i olika frågor, genom rapporter upprätthålla förbindelse mellan de anslutna föreningarna, medverka till undersökningar vid anställningsproblem, stödja föreningarnas arbete för föreningsrättens erkännande och utbyggnad, följa lagstiftningsarbetet samt upprätthålla förbindelser med organisationer i utlandet.

Trots att "tjänstemän" var det mest använda begreppet i debatten som föregick DACOs bildande valde man ändå att kalla organisationen "De Anställdas". Detta beroende på att titeln tjänstemän var då förbehållen de statliga och kommunala befattningshavarna och alla anställda i banker, försäkringsbolag och järnvägar.

Utmärkande för dessa var en större fasthet i anställningen. Övriga arbetstagare med tjänstemannafunktion i av staten oberoende företag kallades anställda.
Då DACO omfattade en rad organisationer med medlemmar av denna kategori, ansåg man det riktigast att inte använda benämningen tjänstemän.

Under DACOs första år anslöt sig åtta föreningar till centralorganisationen och antalet medemmar uppgick till ca 20 300. År 1944 innan DACO slogs samman med "gamla" TCO var antalet medlemmar ca 80 000.

Privattjänstemännens sammanslutning i DACO aktualiserade frågan om en centralorganisation även för stats- och kommunaltjänstemännens del.
1937 konstituerades därför "gamla" TCO. Tjänstemännens Centralorganisation. Redan då DACO bildades hade tanken varit att skapa en centralorganisation för samtliga tjänstemannagrupper. I huvudsak var man redan då överens, men det betonades från stats- och kommunaltjänstemännens sida, att man först önskade rationalisera samarbetet inom och mellan sina egna organisationer. Under andra världskriget aktualiserades dock tanken på en gemensam centralorganisation. Risken var överhängande att depression och arbetslöshet skulle följa efter ett fredsslut och man ansåg därför att en starkare centralorganisation skulle ha betydligt större möjligheter att försvara tjänstemännens intressen under en anställningskris. 1944 var tiden mogen för en sammanslagning av DACO och "gamla" TCO. Då benämningen "anställd" inte längre användes och det ansågs viktigt att slå vakt om tjänstemannabegreppet fick den nya organisationen heta TCO.

Arkivet
DACOs arkiv har varit ordnat och förtecknat tidigare efter en annan princip än det allmänna arkivschemat. Detta innebär att den ursprungliga ordningen inte har kunnat återskapas, däremot har viss hänsyn tagits till den sekundära proveniensen. På grund av det tidigare ordningsarbetet följer inte heller arkivläggningen diariet. Vid förtecknandet av DACOs arkiv fanns inte allt räkenskapsmaterial tillgängligt. Detsamma gäller även förbunds- och förtjänstmärken samt huvuddelen av arkivets fotografier. Av detta skäl har detta material inte tagits med i förteckningen. För övrigt utgörs arkivet av arkivkartonger om inte annat anges.

Litteratur: Tjänstemannarörelsen, Per Sandberg (Stockholm 1969)

De Anställdas Centralorganisation, DACO

Handlingarnas tid
1928--1944
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

De Anställdas Centralorganisation, DACO