Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Sök

Fackförbundet ST

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
134
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - PROTOKOLL
A1aa - Kongressprotokoll tryckta
A1ab - Kongressprotokoll otryckta
A1b - Kongresshandlingar
A1c - Bandupptagningar av kongresser
A2a - Förbundsstämmoprotokoll
A2b - Handlingar till förbundsstämman
A3 - Protokoll från Extra förbundsstämma/Avtalsråd
A4a - Förbundsstyrelsens protokoll med bilagor
A4b - Underlag till förbundsstyrelsen
A4c - Förbundsstyrelses konferenser och kurser
A5 - Presidieprotokoll
A5a - Underlag till presidiet
A5b - Presidiets konferenser och kurser
A6a - Protokoll och minnesanteckningar från interna sammankomster
A6b - Minnesanteckningar från Sektionsöverläggningar (SÖ) och Operativa gruppen (Og)
A6c - Kansliets ledningsgrupp (KL)
A6d - Minnesanteckningar från enhet 3 ET/EK
A7a - Protokoll från studie- och Informationsrådet (STIR)
A7b - Protokoll från Akademikerrådet
A7c - Protokoll från Arbetsledarrådet
A7d - Protokoll från Ingenjörsrådet
A7e - Protokoll från Teknikerrådet/Teknikerkommittén
A7f - Protokoll från Teknikerkommittén
A7g - Protokoll från Arbetsgruppen för Tekniska frågor
A7h - Protokoll från Datarådet
A7i - Protokoll från ST:s Tidskriftsråd
A7j - Protokoll från Bilkommittén
A7k - Protokoll från Arbetsgruppen för Skattefrågor
A7l - Protokoll från Löne- och Personalpolitiska Arbetsgruppen
A7m - Minnesanteckningar från Personalpolitiska Gruppen
A8 - Protokoll från ST:s pensionsstiftelse
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser
B3a - Cirkulär; huvudserie
B3b - ST-D Cirkulär
B3c - ST-INFO
B3d - ST-INFO "Aktuellt från Företagsnämnderna"
B3e - Faktuellt
B3f - ST-Rapport. Yngre serie
B3g - Förhandlingsmeddelande
B3h - Förhandlingsinformation
B3i - SE-Skrivelser
B3j - FA-skrivelser
B3k - IA-skrivelser
B3l - KA-skrivelser
B3m - SO-Aktuellt
B3n - Avtalsnytt
B3o - Miljönotiser
B3p - Konfliktnytt
B3q - FA-Nytt
B3r - Notiser från Allmänna sektionen
B4a - Kanslimeddelande. huvudserie
B4b - Kansliinformation
B4c - Information från intendenturenheten
B4d - Snabbinformation från ST:s förhandlingsledning
B4e - Sektion E meddelar/Sektion 4 Informerar
B4f - PA Meddelar
B4g - ST-Rapport Äldre serie
B4h - Allmänna sektionen meddelar
B4i - PP-lagets INFO-blad
B4j - Extra-Nytt från ST:s Förhandlingsledning
B4k - Molnbladet
B4l - "Inifrån"
B4m - Cirkulär
B5 - Telefonsvararmeddelanden
B6 - Pressmeddelande
B7 - Yttranden
B8 - Numrerade skrivelser till avdelningar
B9 - Skrivet om oss
B10 - Skrivelser från enheter
B11 - ST-Fakta
C - DIARIER
C1 - Huvuddiarium
C2 - Diarium för avdelningar och sektioner
C3 - Remissdiarium
C4 - Diarium över åtgärdsärenden (Åä)
D - REGISTER OCH LIGGARE
D1a - Medlemsregister. Alfabetisk serie
D1b - Medlemsregister. Avdelningsvis
D1c - Medlemsregister. Personnummerordning
D2 - Avdelningsförteckningar
D3 - Förteckningar över förtroendevalda
D4 - Myndighetsförteckningar
D5 - Arkivförteckningar
E - INKOMNA HANDLINGAR
E1a - Avdelningarnas stadgar
E1b - Avdelningarnas årsberättelser
E1c - Korrespondens med avdelningar
E2 - Distriktens årsberättelser
E3a - Korrespondens. Allmän serie
E3b - Förhandlingsledningens korrespondens
E3c - Korrespondens med myndigheter och föreningar
E3d - Dossierlagd korrespondens
E4 - Utträden
E5 - Statstjänstemannens korrespondens
E6 - Gröna kopior
E7 - Trycksaker från andra förbund
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1a - Diarieförda handlingar
F1b - Åtgärdsärenden
F2 - Handlingar rörande lönepolitik
F3a - Handlingar rörande Förhandlingar; Allmän serie
F3b - Handlingar rörande kollektivavtal
F3ca - Handlingar rörande löner; centrala avtal
F3cb - Handlingar rörande lokala löneförhandlingar
F3cc - Handlingar rörande översynsförhandlingar
F3cd - Handlingar rörande arvodesanställda
F3ce - Handlingar rörande ackord, bonus, garantilön
F3cf - Handlingar rörande lönesystem, lönesättning
F3cg - Handlingar rörande övriga löneförhandlingar
F3da - Handlingar rörande allmänna anställningsvillkor
F3db - Handlingar rörande arbetsordningar
F3dc - Handlingar rörande anställningsformer
F3dd - Handlingar rörande särskilda ersättningar
F3de - Handlingar rörande tillsättningar, förordnanden
F3df - Handlingar rörande sociala förmåner
F3dg - Handlingar rörande fackliga förtroendemän
F3e - Handlingar rörande förhandlingar; yrkesgrupper
F3f - Handlingar rörande övriga förhandlingar
F4 - Handlingar rörande konflikter
F5 - Handlingar rörande trygghetsfrågor
F6 - Handlingar rörande tvisteförhandlingar
F7 - Handlingar rörande juridiska frågor, rättshjälp
F8 - Handlingar rörande skälighetsfrågor
F9 - Handlingar rörande befattningsbeskrivningar och nomenklatur
F10a - Handlingar rörande utbildningsfrågor
F10b - Handlingar rörande facklig utbildning
F10c - Handlingar rörande kurser
F10d - Handlingar rörande konferenser
F10e - Handlingar rörande stipendier
F11 - Handlingar rörande arbetstagarkonsulter
F12a - Handlingar rörande arbetsmiljö; allmänt
F12b - Handlingar rörande ADB och ny teknik
F12c - Handlingar rörande personalutveckling och kompetensutveckling
F12d - Handlingar rörande Statens Förnyelsefonder
F13 - Handlingar rörande Arbetsmiljöavtal (AMLA)
F14a - Handlingar rörande förvaltningsdemokrati och arbetstagarinflytande
F14b - Handlingar rörande MBL-förhandlingar
F14c - Handlingar rörande Medbestämmandeavtal/MBA-S
F14d - Handlingar rörande FHR-ärenden
F14e - Handlingar rörande företagsnämnder
F15 - Handlingar rörande arbetsskadeärenden
F15a - Handlingar rörande elöverkänslighet
F15b - Lagstiftning om yrkesskador
F16 - Handlingar rörande pensioner och pensionsärenden
F17a - Handlingar rörande samhällspolitik
F17b - Handlingar rörande arbetsmarknad och sysselsättningsfrågor
F17c - Handlingar rörande löntagarfonder
F18a - Handlingar rörande arkivarbetare
F18b - Handlingar rörande LAN-överläggningar och förhandlingar
F18c - Handlingar rörande lönebidragsanställning
F19a - Handlingar rörande omorganisation av statliga myndigheter, övergripande
F19b - Handlingar rörande myndigheters organisation; enskilda myndigheter
F20 - Handlingar rörande jämställdhet
F21a - Handlingar rörande kansliorganisation, STs verksamhet
F21b - Handlingar rörande personal, intern kompetensutveckling
F21c - Handlingar rörande lokaler, interna arbetsordningar
F21d - Handlingar rörande ekonomi
F21e - Handlingar rörande personalpolitiska rådet
F21f - Handlingar rörande avdelningar
F22 - Handlingar rörande medlemsrekrytering
F23 - Handlingar rörande organisationstvister, gränsdragningsfrågor
F24 - Handlingar rörande internationella frågor
F25 - Handlingar rörande försäkringsfrågor
F26 - Handlingar rörande CESAM
F27 - Handlingar rörande SEA
F28 - Övriga ämnesordnade handlingar
F29 - Handlingar rörande sekretariatet
F30 - Handlingar rörande projekt
G - RÄKENSKAPER
G1a - Huvudbokföring och reskontra
G1b - Huvudböcker
G2 - Journaler
G3a - Kassaböcker
G3b - Kassakladdar
G4 - Övriga kassaböcker
H - STATISTIK
H1 - Medlemsstatistik
H2 - Lönestatistik
H3 - Medlemsundersökning
H4 - Övrig statistik
J1 - Affischer
K - FOTOGRAFIER
K1 - Fotografier, blandat
K2 - Fotografier från förbundstidningen
K2a - Porträttbilder
K2b - Ämnesordnade fotografier
K2c - Ilustrationer
L - TRYCKSAKER
L1 - Broschyrer
L2 - Statstjänstemannen
L2a - ST Press
L2b - Publikt
L3 - OH-bilder
L4 - Pressklipp
L5 - Dekaler, klistermärken
Z - LJUD- OCH BILDUPPTAGNINGAR
Z1 - Audiovisuella upptagningar
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö1 - Övriga handlingar; Huvudserie
Ö2 - Handlingar från enskilda personer
Ö3 - Teckningar

Fackförbundet ST

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET/ST nr. 134

1 Inledning

1.1 Historik
Statstjänstemannaförbundet (ST) kan sägas ha två tillkomstdatum. Dels den 1/1 1969 då en interimsstyrelse tillsattes bestående av de fyra organisationerna som bildade ST. Dels 1/7 1969 då ST konstituerades och de stiftande organisationerna/förbunden lade ner sin verksamhet. De stiftande organisationerna var "gamla" Statstjänstemannaförbundet (S), Televerkets Tjänstemannaförbund (TVTF), Postverkets Tjänstemannaförbund (PVT) och Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbund (SVT). Bildandet av ST kan sägas vara slutledet i en process som startade med den s.k. TCO-7 kommittén på 1960-talet. I denna ingick förutom de fyra ovannämnda även Svenska Järnvägarnas Kontorspersonals- & Arbetsledareförbund (KPF), Svenska Polisförbundet och Svenska Tullmannaförbundet. KPF anslöt sig till S vid årsskiftet 1964/65 och de två övriga kom att kvarstå som egna organisationer.

ST behöll den uppbyggnad som det tidigare S haft. Samtliga medlemmar av direkt anslutna till förbundet men parallellt fanns också ett system med avdelningar, vilka omfattade myndigheten där medlemmen var anställd. Den enskilde medlemmen var alltså ansluten till ST på två sätt. Dels direkt via sitt personliga medlemskap, dels indirekt via medlemskapet i en avdelning. Vissa avdelningar kunde ha länsvisa eller regionalt avgränsade sektioner. Principen var att det på varje myndighet skulle finnas en avdelning. Avvikelser förekom emellertid då vissa myndigheter var för små för att bilda en avdelning eller att det tidigare funnits flera riksföreningar inom en myndighets verksamhetsområde (t.ex. på domänverket och televerket). Således blev de tidigare, till S anslutna, riksföreningarna nu avdelningar inom ST. Så skedde även med TVTF, PVT och SVT. Under 1970-talet infördes också arbetsplatsklubbar.

Sedermera skedde en uppdelning av avdelningarna alltefter storlek och organisation. De delades då upp i fyra olika nummerserier. 100 bestod av riksavdelningar med länsvisa sektioner, 200 bestod av riksavdelningar med regionala sektioner. 300 bestod av riksavdelningar utan lokal organisation och 400 bestod av "lokala" avdelningar. Denna uppdelning hade endast en administrativ innebörd för ST.

På regional nivå bildades ST en organisation som i viss mån var parallell med avdelningarna. Denna bestod av ST-distrikt som följde länsindelningen. ST-distrikten var sammansatta av de sektioner som fanns inom respektive län.

Vid årsskiftet 1969/70 sökte och beviljades Svenska Teletjänstemännens Förening (SvTF) inträde i ST. Denna organisation hade tidigare tillhört Statstjänstemännens Riksförbund (SR). Bakgrunden till SvTF:s inträdesansökan var att SACO och SR diskuterade ett eventuellt samgående. 1971 lämnade även Posttjänstemännens Förening (PF) SR. Både SvTF och PF beviljades inträde i TCO men redan 1971 gick SvTF samman med ST:s avd. 212 (Televerkets Allmänna Tjänstemannaförening) och bildade ST-TF avd 219 av ST. För PF:s del dröjde det till 1983 innan en motsvarande process skedde. Då slogs nämligen PF samman med ST-Post avd. 208 och bildade den nya avdelningen 208 ST-Postverket.

Då SACO och SR sammanslogs vid årsskiftet 1974/75 gick ytterligare några SR-organisationer över till TCO. De flesta av dessa anslöts därefter till ST som egna avdelningar för att sedan slås samman med en existerande ST-avdelning. (så skedde t.ex. med Riksbankstjänstemänn-ens Förening (RBF).

Alltsedan starten 1969 har ST tillhört TCO och OFR (inkl. föregångare).


1.2 Kansliets organisation 1969-1993
ST:s kansli har sedan 1969 undergått flera stora och omfattande förändringar. Den ursprungliga organisationen (1969) såg ut som följer; sekretariat, juridisk avd., organisationssektion, statistik och medlemsregister, ekonomisektion, studie- och informationssektion, redaktion, åtta förhandlingssektioner och fem regionkanslier.

Regionkanslierna skall inte förväxlas med distrikten. Regionkanslierna är således inte egna juridiska personer utan skall ses som enheter tillhörande det centrala kansliet även om de är placerade på annan ort. 1987 fanns 11 st., men i samband med ST:s omorganisation 1990 minskades de till sju.

1972 inordnades organisationssektionen i studie- och informationssektionen och fr.o.m. 1973 inrättades en särskild A-kasseenhet. Redaktionen för förbundets tidskrift; Statstjänstemannen, har hela tiden utgjort en särskild enhet.

1977 skedde den första genomgripande omorganisationen. Istället för flera mindre enheter bildades tre avdelningar under ledning av var sin avdelningschef. Avdelningarna var förhandlingsavdelning, informationsavdelning och kansliavdelning. Inom varje avdelning fanns ett antal sektioner. Förhandlingsavdelningen rymde sålunda fem förhandlingssektioner, en personalpolitisk sektion och en allmän sektion. Informationsavdelningen rymde en studiesektion, en informationssektion och en organisationssektion (medlemsrekrytering). Kansliavdelningen slutligen bestod av en förbundsadministrativ sektion och en sektion för arbetslöshetsförsäkringen. Därtill kom ett sekretariat som förutom avdelningscheferna rymde vissa specialfunktioner som jurister och förbundssekreterare. Sekretariatet hade såväl stabs- som ledningsfunktioner.

1983 upphörde organisationssektionen och kansliavdelningen organiserades på följande sätt. En sektion för förbundsorganisatoriska och administrativa frågor, en ekonomisektion, en personaladministrativ sektion, en medlemsregistersektion och en A-kassesektion. Följande år upphörde kansliavdelningen helt och dess sektioner inordnades direkt under sekretariatet.

1986 förändrades kansliets organisation återigen. Antalet förhandlingssektioner minskades från fem till fyra och samtidigt överfördes A-kasseverksamheten från A-kassesektionen till förhandlingsavdelningen. A-kassesektionen upphörde därmed. 1987 omorganiserades även informationsavdelningen och kom att bestå av en informationssektion, en utbildningssektion och en Stockholmssektion. Redan tidigare hade kansliet för Stockholmsdistriktet hyrt in sig i samma lokaler som förbundet och förbundskansliet hade även ansvaret för opinionsbildning och information i Stockholmsregionen. Slutligen inrättades en samrådsgrupp för att utveckla och fördjupa samarbetet mellan förbundskansliet och regionkanslierna. Denna samordnings-grupp upphörde 1989 och uppgifterna övertogs av kansliets ledningsgrupp.

1988 skildes intendenturfrågorna ut från ekonomisektionen och bildade en särskild enhet; intendenturenheten. Till denna knöts även post- och registraturfrågorna. 1989 bildades även en särskild tekniksektion för underhåll och drift av förbundets nyinrättade datasystem.

ST 90 (1990-1991) kan sägas vara den andra mer omfattande omorganisationen av kansliet. Då upphörde avdelningarna och följande enheter kom att lyda direkt under kansliets ledningsgrupp.

• Förhandlingsenhet 1 (affärsverk)
• Förhandlingsenhet 2 (civil förvaltning och försvar)
• Förhandlingsenhet 3 (civil förvaltning)
• Administrativa enheten (se nedan)
• Sekretariatet
• Redaktionen
• Regionala enheter i Stockholm, Umeå, Sundsvall, Norrköping, Örebro, Göteborg och Malmö

Den administrativa enheten delades i sin tur upp i en personal- och ekonomiadministrativ enhet och en ADB/MR-enhet (data respektive medlemsregister). Härtill kom även vissa specialfunktioner som förbundsjurist, controller, organisations- och förbundssekreterare. Inom kansliet sattes upp sex s.k. programområden som omfattade förbundets kärnfrågor och därtill förekom ett antal tidsbegränsade projekt. Kärnområdena var medlemsservice och rekrytering, anställningsvillkor, jämställdhet, yrkesbevakning, trygghet och arbetsmiljö.


1.3 Arkivet
Arkivet omfattar perioden från 1969 och fram till 1993 och utgör c:a 200 hyllmeter. Vissa avvikelser i tiden finns emellertid och någon enhetlig tidsgräns i synnerhet gentemot "gamla" Statstjänstemannaförbundet har inte gjorts.

Bearbetningen har inte varit lätt då ett äldre bestånd tidigare var förtecknat enligt ett äldre system som endast förekom på TAM-Arkiv. Detta material har brutits upp och förts samman med senare leveranser. Den diarieföring som förekommit på ST:s kansli har inte varit heltäckande och i många fall har handlingar och ärenden stannat hos ansvarig handläggare även sedan de aa-lagts. Då handläggaren slutat eller övergått till andra arbetsuppgifter har hand-lingarna antingen lagts i en flyttkartong, flyttats över till ett närarkiv eller försvunnit. Hela ST:s arkiv visar mycket stora luckor både vad gäller diarieförda och icke-diarieförda handlingar.

Då kansliets organisation förändrats ett flertal gånger har det inte varit möjligt att låta arkivet spegla organisationens uppbyggnad. De spridda serier i arkivet som direkt kan härledas till en speciell sektion eller enhet har förtecknats efter handlingarnas formella karaktär (t.ex. cirkulär) eller innehåll (t.ex. diarieförda handlingar), inte efter kansliets inbördes organisation. Under huvudavdelning B finns några cirkulärserier som härrör från enheter/sektioner och under huvudavdelning A enstaka minnesanteckningar från sektionsmöten.

När det gäller de diarieförda handlingarna så har juristernas handlingar brutits ut och lagts för sig med vidhängande eget diarium. Samma sak gäller för en av förhandlingssektionerna. Förhandlingssektion E, senare med namnen förhandlingssektion 4 respektive förhandlingsenhet 3 (serie F 1 b). Denna sektion har haft en diarieföring som varit parallell med förbundets. Följaktligen förekommer det att handlingar blivit diarieförda på två ställen. I den mån det har varit praktiskt möjligt har dessa handlingar/akter förts över till förbundets diarium.

Dessutom har förhandlingssektionens diarium diariefört varje skrivelse och givit denna ett unikt nummer. Handlingar som tillhört samma ärende men haft olika diarienummer har ändå förts samman och konsekvent placerats på det lägsta diarienumret.

En parallell diarieföring har även skett vid den sektion som haft hand om medlemmarna vid affärsverken. ST-Tele och ST-Post har nämligen haft egna ombudsmän som endast har sysslat med dessa avdelningars förhandlingar. Bägge avdelningarna har haft egen diarieföring och denna har även inbegripit handlingar som proveniensmässigt tillhört Statstjänstemannaför-bundet. Följaktligen kan man i avdelningarnas arkiv finna handlingar som tillhör ST och egentligen skulle ha förts över från avdelningarnas arkiv till förbundsarkivet.

Några fall finns också då handläggare som skött små avdelningar även tagit hand om avdelningarnas organisationshandlingar (protokoll o.dyl.) Dessa har så långt det varit möjligt överförts till egna arkiv. Följden har dock blivit att proveniensen för vissa handlingar varit mycket svår att avgöra och för att inte förstöra mer än nödvändigt av arkivet har samtliga handlingar förtecknats på ett ställe. Så har t.ex. skett med ST-Länsstyrelse Avd. 115.

I fråga om personarkiv finns några under seriesignum Ö 2 och i serie E 3 b finns korrespondens som direkt kan relateras till olika personer i ST:s förhandlingsledning.


Under 2013 ordnades och förtecknades handlingar i ST:s arkiv av Melissa Rydquist och Karin Sandberg. En stor del av handlingarna kunde infogas i redan befintliga serier.
Merparten av handlingarna som förtecknats är diarieförda handlingar, arbetsskadeärenden och åtgärdsärenden. Övriga handlingar som förtecknats är protokoll, underlag till protokoll, handlingar rörande kurser,
handlingar rörande konferenser, kurser och tidskrifter Publikt (fd. ST Press).
Nya serier som skapats är: A5b, A6d, A8, B4m, B10, B11, F15a, F15b, F30 och Ö3.

Under 2015 har fotografier från förbundstidningen ordnats och förtecknats av Andreas Lindahl och Melissa Rydquist. Serie K1 var redan förtecknad sedan tidigare.

1.4 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att arkivet efter Statstjänstemannaförbundet företer stora luckor och bitvis en mycket fragmentarisk bild. Flera serier är konstruerade vid ordnings- och förteckningsarbetet och inte uppbyggda av arkivbildaren själv. Vidare kan man hitta förbundets handlingar även hos vissa avdelningar och i några fall också handlingar från avdelningar i ST:s centrala arkiv.


2 ST:s ordförande
Henry Herrstedt 1969-1972
Gunnar Petersson 1972-1979
Olle Söderman 1979-1991
Lisbeth Eklund 1991-


3 Råd och kommittéer
Bildad Serie i arkivet
Akademikerrådet 1969-1973 A 7 b
Arbetsledarrådet 1969-1972 *1 A 7 c
Ingenjörsrådet 1969-1972 *1 A 7 d
Rättshjälpskommittén 1969-
Semesterhemskommittén 1969-1983
Studie- och informationsrådet (STIR) 1969-
ST:s ersättningskassa 1969-1971 (egen arkivbildare)
Tidskriftsrådet 1969-1975 A 7 i
Arbetstidskommittén 1970-1976
Utvecklingsrådet för företagsdemokrati 1970-1976
Bilkommittén 1971-1976
Teknikerrådet 1973-1976 *1 A 7 e
Kommittén för personalutbildningsfrågor 1974-1975 *2
Arbetsgruppen för lärare och forskare 1974-1976
Teknikerkommittén 1976-1979 *1 A 7 e
Datarådet 1976-1979 *3 A 7 h
Personalpolitiska Rådet 1976-1979
Löne- och Personalpolitiska Arbetsgruppen 1977-1982 A 7 l
Arbetsgruppen för datafrågor 1980-1984 *3 A 7 h
Arbetsgruppen för arbetsmiljöfrågor 1980-1983
Internationella arbetsgruppen 1980-1982
Arbetsgruppen för tekniska frågor 1980-1984 *1
Arbetsgruppen för familjepolitik 1980-1983
Arbetsmarknadspolitiska arbetsgruppen 1980-1983
Arbetsgruppen för forskningspolitik 1980-1983

Anm.
*1 Arbetsledarrådet och Ingenjörsrådet sammanslogs 1972 till Teknikerrådet. Teknikerrådet ombildades 1976 till Teknikerkommittén och 1980 till Arbetsgruppen för Tekniska frågor.
*2 Kommittén för personalutbildningsfrågor uppgick 1975 i Studie- och Informationsrådet (STIR).
*3 Datarådet ombildades 1980 till Arbetsgruppen för datafrågor


4 ST:s Avdelningar
Anm. Avdelning 300 använts som en "fiktiv" avdelning för Statstjänstemannaförbundets medlemmar vilka inte har tillhört någon avdelning. De namn som anges nedan är de som avdelningarna hade vid inträdet. Eventuella namnbyten har inte tagits med.

Avdelningar med länsvisa sektioner (100-serien)
Avdelning Bildad/Upphörd Anm. Egen arkivfört.
101 ST-AMS 1969- Ja
102 ST-KFM (Kronofogde) 1969-1993 1993 Avd. 234
103 ST-FLF (Landsstaten) 1969-1974*7
103 ST-SKATT 1993-*20
104 ST-LP (Landsstaten) 1969-1974*6,* 7
104 ST-Länsstyrelse 1991-*17
105 ST-Lantbruk 1969-1991*17
106 ST-Lantmäteri 1969-1974*8 Ja
107 ST-PTF (Polisväsendet) 1969-
108 ST-FSS (Skogsvårdsstyrelsen) 1969-1977*11
109 ST-SST (Skogsvårdsstyrelsen) 1969-1977*11
110 ST-SVT (Vårdområdet) 1969-1983*14 Ja
110 ST-SKATT (Skatteförvaltningen) 1987-1993*15b,* 20
111 ST-VVT (Vägverket) 1969-1992 1992 Avd. 230
112 ST-SÖ (Skolöverstyrelsen) 1969-1991*18 Ja
113 ST-Fögderi 1973-1987*6, *15b
114 ST-LMV (Lantmäteriverket) 1974-*8
115 ST-LST (Länsstyrelsen) 1975-1991*7, *15b,*17 Ja
116 ST-SKOG 1977-1990*11, *16
116 ST-SKOG 1990-*16
117 ST-Skogsförmän 1985-1990*16
118 ST-AMU (Arbetsmarknadsutb.) 1986-

Avdelningar med regionala sektioner (200-serien)
Avdelning Bildad/Upphörd Anm. Egen arkivfört.
201 ST-BSP (Byggnadsstyrelsen) 1969-1993*1
202 ST-DÅT (Domstolarna) 1969-1980*12 Ja
202 ST-Domstol 1980-*12 Ja
203 ST-DTF (Domänverket) 1969-1992
204 ST-SKJF (Kronojägarna) 1969-1991
205 ST-FKA (Frökontrollanstalten) 1969-1993 1993 Avd. 453
206 ST-LFV (Luftfartsverket) 1969-
207 ST-SMHI 1969-
208 ST-Post (Postverket) 1969-1983*23 Ja
208 ST-Postverket 1983-*23 Ja
209 ST-LOTS 1969-1977
209 ST-SGU 1978-1983*13 tidigare Avd. 308
210 ST-Järnväg 1969- Ja
211 ST-Tele 1969-1976*10 Ja
211 ST-Civilförsvar 1978-1986*15a tidigare Avd. 304
211 ST-Räddningsverk 1986-*15a
212 ST-TAT (Televerket) 1969-1971*2 Ja
212 ST-ÅV (Åklagarväsendet) 1980-*12
213 ST-TSV (Trafiksäkerhetsverket) 1969-1993
214 ST-ATF (Akademitjänstemännens förening) 1969- Ja
215 ST-Vattenfall 1969- Ja
216 ST-SCB (Statistiska Centralbyrån) 1970- tidigare Avd. 319
217 ST-Sjöfart (Sjöfartsverket) 1971- tidigare Avd. 217
218 ST-RSV (Riksskatteverket) 1971-1993*4, *15b, *20
219 ST-TF (Teletjänstemännens förening) 1971-1976*2, *10 Ja
219 ST-LOK (Lokmannaförbundet) 1986-
220 ST-Provningsanstalt 1975-1991 tidigare Avd. 418
221 ST-Jordbruksforskning 1975- Ja
222 ST-Televerket 1976-*10 Ja
223 ST-FISKE 1978-*17
224 ST-PATENT (Patentverket) 1982- tidigare avd. 415
225 ST-Kriminalvård 1983-*14
226 ST-Socialstyrelsen 1984- tidigare Avd. 425
227 ST-Riksbank 1984- tidigare Avd. 325
228 ST-DAFA 1988-1991 tidigare Avd. 312, 1991 Avd. 312
229 ST-Invandrarverk 1988- tidigare Avd. 332
230 ST-Vägverket 1992- tidigare Avd. 111
231 ST-RFV 1993- tidigare Avd. 329
232 ST-KULTUR 1993-*21
234 ST-Kronofogdemyndigheten 1993- tidigare Avd. 102

Riksavdelningar utan lokal organisation (300-serien)
Avdelning Bildad/Upphörd Anm. Egen arkivfört.
301 ST-ASV (Arbetarskyddsverket) 1969-
302 ST-Bostad (Bostadsstyrelsen) 1969-1988*16
303 ST-Chef 1969-1993 Ja
304 ST-Civil (Civilförsvarsstyrelsen) 1969-1978 1978 Avd. 211
304 ST-SIPU 1979-1993
305 ST-DKP (Domkapitlen) 1969-1989
306 ST-ÖEF (Ekonomiskt försvar) 1969-
307 ST-Elevhem 1969-
308 ST-SGU 1969-1978 1978 Avd. 209
308 ST-Geologiska (SGU) 1983-*13
309 ST-SIHP (Hantverk & Industri) 1969-1975
309 ST-SIND (Statens Industriverk) 1976-1983 tidigare Avd. 323, 1983 Avd. 450
309 ST-ENERGI (Statens Energiverk) 1983-1991
310 ST-KKT (Kommerskollegium) 1969-
311 ST-KMÄ (Mejeriprodukter och ägg) 1969-1991
312 ST-KST (Kontrollstyrelsen) 1969-197*14 Ja
312 ST-RBF (Riksbankstjänstemän) 1975*9
312 ST-DAFA 1979-1988 tidigare Avd. 435, 1988 Avd. 228
312 ST-DAFA 1991- tidigare Avd. 228
313 ST-SK (Svenska Kyrkan) 1969-
314 ST-SNV (Naturvårdsverket) 1969-
315 ST-RB (Riksbanken) 1969-1975*9
315 ST-Statshälsan 1979-
316 ST-SVTF (Sjöfartsverket) 1969-1971 1971 Avd. 217
316 ST-Forskningsråd 1979-
317 ST-FPF (Fyrpersonalen) 1969-1971
317 ST-ARKIV 1980-1993*13, 21 Ja
318 ST-PLAN (Planverket) 1970-*1
318 ST-LIVS (Livsmedelsverket) 1980- tidigare Avd. 401
319 ST-SCB (Statistiska Centralbyrån) 1969-1970 1970 Avd. 216
319 ST-MUSÉER 1980-1993*13, *21 Ja
320 ST-VFT (Vanföreanstalterna) 1969-1971
320 ST-HKF (Handelsflottans Kultur- & Välfärdsråd) 1986-
321 ST-Växtskydd (Växtskyddsanstalten) 1969-1976
321 ST-BoV (Boverket) 1988-*16
322 ST-PUN (Personalutbildningsnämnden) 1972-1979
322 ST-RRV 1986- tidigare Avd. 422
323 ST-SIND (Statens Industriverk) 1973-1975 1975 Avd. 309
323 ST-CFD (Fastighetsdata) 1987- tidigare Avd. 436
324 ST-AM (Arkiv och Muséer) 1974-1980*13 Ja
325 ST-Riksbank 1975-1984*9 1984 Avd. 227
325 ST-NUTEK 1991-
326 ST-Studiestöd 1975-
327 ST-Kammarrätt 1976-1978 tidigare 408
327 ST-SKOLA (Skolverket) 1991-*18
328 TCO-UD (Utrikesdepartementet) 1976- tidigare 410
329 ST-RFV (Riksförsäkringsverket) 1976-1993 tidigare 421, 1993 Avd. 231
330 ST-Regionmusik 1978-1988
331 ST-HOV (Hovstaten) 1979-1993*21
332 ST-Invandrarverket 1985-1988 tidigare 429, 1988 Avd. 229
334 ST-Telestyrelsen 1993-

"Lokala" avdelningar (400-serien)
Avdelning Bildad/Upphörd Anm. Egen arkivfört.
401 ST-Arbetsmedicinska Institutet (Folkhälsan) 1969-1972*5
401 ST-LIVS (Livsmedelsverket) 1972-1980*5 1980 Avd. 318
401 ST-Jordbruksverket 1991-*17
402 ST-SBL (Statens Bakteriologiska Laboratorium) 1969-
403 ST-BFI (Bank- & Försäkringsinspektionen) 1969-1978*22
403 ST-Bankinspektionen 1978-1991*19, *22
404 ST-CFUP (Folkbokförings- & Uppbördsnämnden 1969-1971*4
404 ST-PLAN (Planverket) 1975-1988*16
405 ST-SGI (Geotekniska Institutet) 1969-
406 ST-Handikappinstitutet 1969-
407 ST-Jordbruksnämnden 1969-1991
408 ST-Kammarrätten 1969-1976 1976 Avd. 327
408 ST-Försäkringsinspektionen 1978-1991*19, *22
409 ST-Kanslihuset 1969-
410 ST-Kartverket 1969-1974*8
410 ST-UKT (Utrikesförvaltningen) 1975-1976 1976 Avd. 328
410 ST-EKN (Exportkreditnämnden) 1977-
411 ST-KI (Konjunkturinstitutet) 1969-
412 ST-Konsument (Konsumentinstitutet) 1969-
413 ST-Lokala Skattemyndigheten i Stockholm 1969-1973*6
413 ST-SIPRI 1975-
414 ST-MJP (Mynt- och Justeringsverk.) 1969-1972
414 ST-BUN (Biståndsutbildningsnämnden) 1976-
415 ST-PRV (Patentverket) 1969-1982 1982 Avd. 224
415 ST-Konkurrensverket 1992-*22
416 ST-PPV (Personalpensionsverket) 1969-
417 ST-SPK (Pris- och Kartellnämnden) 1969-1992*22 Ja
418 ST-Provningsanstalten 1969-1975 1975 Avd. 220
418 ST-SV (Styrelsen för Vårdartjänst)1977-1981
418 ST-Finansinspektionen 1991-*19
419 ST-Riksdagen 1969-
420 ST-Riksgäldskontoret 1969-
421 ST-RFV (Riksförsäkringsverket) 1969-1976 1976 Avd. 329
421 ST-KULTUR (Statens Kulturråd) 1978-1993*21
421 ST-Svenska Kraftnät 1993-
422 ST-RRV (Riksrevisionsverket) 1969-1986 1986 Avd. 322
423 ST-SIDA 1969-
424 ST-Skeppsprovningsanstalten 1969-1984
425 ST-Socialstyrelsen 1969-1984 1984 Avd. 226
426 ST-Statskontoret 1969-
427 ST-SI (Svenska Institutet) 1969-
428 TRU-kommittén 1969-1978
428 ST-Kungliga Biblioteket 1980-
429 ST-SIV (Invandrarverket) 1969-1985 1985 Avd. 332
430 ST-UD (Utrikesdepartementet) 1969-1971*3
430 ST-DI (Datainspektionen) 1977-
431 ST-UI (Utrikespolitiska Institutet) 1969-
432 ST-SVIT (Väginstitutet) 1969-
433 ST-SPN (Personalvårdsnämnden) 1969-1979
434 ST-Färjebefäl 1969-1991
435 ST-DAFA 1971-1978 1978 Avd. 312
435 ST-SAMN (Arbetsmarknadsnämnden) 1979-1989
436 ST-Fastighetsdata 1972-1987 1987 Avd. 323
437 ST-Kammarkollegiet 1973-
438 ST-Karolinska sjukhuset 1974-1982
438 ST-Swedecorp 1991-
439 ST-SSI (Strålskyddsinstitutet) 1974-
440 ST-Rättskemiska 1974-1988
441 ST-Byggforskning 1974-
442 ST-Filminstitutet 1974-1993*21
443 ST-STU (Styrelsen för Teknisk Utveckling) 1975-1991
444 ST-BFR (Byggforskningsrådet) 1975-
445 ST-TALP (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) 1980-
446 ST-SML (Miljötekniska laboratoriet) 1980-1989
447 ST-ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) 1981-
448 ST-BRAND (Brandnämnden) 1983-1986*15a
449 ST-ALC (Arbetslivscentrum 1983-
450 ST-SIND (Statens Industriverk) 1983-1991 tidigare Avd. 309
451 ST-SKI (Kärnkraftsinspektionen) 1985-
452 ST-Kemikalieinspektionen 1986-
453 ST-Statens Utsädeskontroll 1993- tidigare Avd. 205


Kommentarer
*1 Medlemmarna vid Planverket, vilka tidigare tillhört avd. 201 vid byggnadsstyrelsen, bildade 1970 en egen avdelning ST-PLAN avd. 318.
*2 1971 inträdde Svenska Teletjänstemännens Förening i ST. De slogs då samman med Televerkets Allmänna Tjänstemannaförening (ST-TAT) avd. 211) och bildade Teletjänstemännens Förening ST-TF avd. 219.
*3 ST-UD uppgick 1971 i kanslihusets personalförening (avd. 409). 1976 överfördes medlemmarna till den nya avdelningen vid Utrikesdepartementet.
*4 Avdelning 218 ST-RSV bildades 1971 genom en sammanslagning av ST-KST (Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening) avd. 312 och ST-CFUP avd. 404 (Centrala Folkbokförings- och Uppbördsnämndens Personalförening).
*5 1972 övergick ett antal medlemmar vid arbetsmedicinska institutet till annan avdelning. Avdelning 401 kom endast att omfatta medlemmar vid livsmedelsverket varför en ny avdelning 401 ST-LIVS bildades.
*6 Avdelning 413 och delar av avdelning 104 sammanslogs 1973 till avdelning 113 ST-Fögderi.
*7 Avdelning 103 och 104 sammanslogs 1974/75 till avd. 115 ST-LST (länsstyrelsen).
*8 ST-LMV (Lantmäteriverket) bildades 1974 genom en sammanslagning av ST-Lantmäteri och ST-Kartverk, avdelning 106 respektive 410.
*9 1975 inträddes Riksbankstjänstemännens Förening (RBF) i ST och bildade då avd. 315 ST-RBF. Samma år slogs denna avdelning samman med avd. 312 ST-RB till den nya avdelningen ST-Riksbank avd. 325.
*10 De båda avdelningarna vid televerket avd. 211 respektive 219 slogs samman 1976 och bildade avdelning 222.
*11 Avdelningarna 108 och 109, båda vid skogsvårdsstyrelsen/skogsstyrelsen sammanslogs 1977 till en gemensam avdelning; ST-SKOG, avd. 116.
*12 Medlemmarna vid åklagarväsendet bildade 1980 en egen avdelning 212. De kvarvarande medlemmarna i avdelning 202 (Domstolarnas och Åklagarnas Tjänstemannaförening) bildade då en ny avdelning 202 ST-DOMSTOL.
*13 Delar av SGU privatiserades 1983 och de återstående medlemmarna av ST bildade då ST-Geologiska Avd. 308.
*14 ST-Vård avd. 110 och delar av socialstyrelsen sammanslogs 1983 till avdelning 225, ST-Kriminalvård.
*15a Avdelning 211 ST-Räddningsverk bildades 1986 genom en sammanslagning av avdelningarna vid civilförsvarsstyrelsen avd. 211 och statens brandnämnd avd. 448.
*15b Avdelning 110 ST-SKATT bildades 1987 av avdelningarna 113, 115 och 218. Avd. 113 upphörde i samband med detta med sin verksamhet.
*16 Avdelningarna 116 ST-SKOG och 117 ST-Skogsförmän slogs samman 1990 till avdelningen 117 ST-SKOG.
*17 Då länsstyrelsen ombildades sammanslogs avdelning 115 med delar av avd. 105 (ST-Lantbruk) respektive avd. 223 (ST-FISKE). Den nya avdelningen ST-Länsstyrelse fick beteckningen 104. Kvarvarande delar av avdelning 105 bildade avdelning 401, ST-Jordbruksverket.
*18 Avdelningen 112 vid skolöverstyrelsen upphörde 1991 och i dess ställe kom ST-Skola vid skolverket, avd. 327.
*19 Avdelningarna ST-Bankinspektionen (403) och ST-Försäkringsinspektionen (408) gick samman 1991 till avdelning 418 ST-Finansinspektionen.
*20 Avd. 103 bildades 1993 genom en sammanslagning av avdelningarna 110 och 218.
*21 Avd. 232 ST-Kultur bildades 1993 genom en sammanslagning av avdelningarna 317, 319, 331, 421 och 442.
*22 Avdelning 403 vid bank- och försäkringsinspektionen delades 1978 i ST-Bankinspektionen (403) och ST-Försäkringsinspektionen (408).
*23 1983 gick ST-Post avd. 208 samman med Posttjänstemännens Förening (PF) och bildade en ny avdelning. Den fick samma nummer och kallades ST-Postverket.

Fackförbundet ST

Handlingarnas tid
1968--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.1

Anmärkning

Fackförbundet ST