Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
304
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötes- och kongressprotokoll med bilagor
A2 - Förbundets protokoll
A3a - Förbundsstyrelsens protokoll med bilagor
A3b - Underlag och föredragningslistor till förbundsstyrelsen
A4 - Arbetsutskottets protokoll med bilagor
A5 - Underutskottets protokoll
A6 - Presidiets protokoll
A7a - Akademikerrådets protokoll
A7b - Arbetsledarrådets protokoll
A7c - Ingenjörsrådets protokoll
A7d - Studierådets/Studie- och informationsrådets protokoll
A7e - Redaktionskommitténs protokoll
A7f - Tidskriftsrådets protokoll
A7g - Avtalsrådets protokoll
A8 - Protokoll från Statstjänstemannaförbundets företagsnämnd
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser
B3a - Cirkulär; Huvudserie
B3b - Cirkulär; S-Fakta
B3c - Cirkulär; S informerar
B3d - Cirkulär; Chefsinformation
B4 - Kanslimeddelanden
B5 - Yttranden
B6 - Pressinformation
C1 - Diarier
D1 - Sammanträdesjournaler
D2a - Medlemsregister
D2b - Avgångar och flyttningar av medlemmar
E1a - Korrespndens med riksföreningar; lönefrågor
E1b - Korrespondens med riksföreningarna; sociala förmåner
E1c - Korrespondens med riksföreningarna; arbetsordning
E1c - Korrespondens med riksföreningarna; Stadgar
E1d - Korrespondens med riksföreningarna; besvärsmål
E1e - Korrespondens med riksföreningarna; Rese- och traktamentsfrågor
E1f - Korrespondens med riksföreningarna; företagsdemokrati studier
E1ga - Korrespondens med riksföreningarna; Organisationsfrågor Huvudserie
E1gb - Korrespondens med riksföreningarna; protokoll och verksamhetsberättelser
E1h - Korrespondens med riksföreningarna; övriga frågor
E2 - Korrespondens med distriksnämnderna
E3 - Korrespondens med TCO och TCO-kommittéer
E4 - Korrespondens med andra organisationer
E5 - Övrig korrespondens
F1a - Handlingar rörande förhandlingsrätt
F1b - Handlingar rörande löner och kollektivavtal; A- B- och C-listor
F1b - Handlingar rörande löner och kollektivavtal; arbetsledaravtal (Alr)
F1b - Handlingar rörande löner och kollektivavtal; AST och ATF
F1b - Handlingar rörande löner och kollektivavtal; huvudserie
F1b - Handlingar rörande löner och kollektivavtal; lönegradsplaceringar
F1b - Handlingar rörande löner och kollektivavtal; tjänsteförteckningsrevisioner
F1c - Handlingar rörande pensioner
F1d - Handlingar rörande arbetstid och semester
F1e - Handlingar rörande särskilda ersättningar och traktamenten
F1f - Handlingar rörande statens lönenämnd
F2 - Handlingar rörande arbetslöshetskassan
F3 - Handlingar rörande konflikter
F4 - Handlingar rörande tolknings- och skälighetsfrågor
F5 - Handlingar rörande anställningsförhållanden och arbetsvillkor
F6 - Handlingar rörande yrkesutbildning
F7 - Handlingar rörande samarbets- och företagsnämnder
F8 - Handlingar rörande rättshjälp och juridiska frågor
F9 - Handlingar rörande organisation ekonomi lokaler
F10 - Handlingar rörande kurser och konferenser
F11a - Handlingar rörande samarbete med svenska organisationer; huvudserie
F11b - Handlingar rörande TCO 7 och bildandet av ST
F12 - Handlingar rörande internationellt samarbete
F13 - Handlingar rörande medlemsvärvning och organisation
G1a - Kassaböcker; huvudserie
G1b - Kassaböcker; Statstjänstemannen
H1 - Medlemsstatistik
H2 - Medlemsundersökning (MU)
H3 - Lönestatistik
J1 - Löpsedlar till statstjänstemännen
J2 - Affischer
K1 - Fotografier
K2 - Teckningar
L1 - Statstjänstemannen
L2 - Broschyrer och folders
L3 - Pressklipp
Z1 - Magnetband
Ö1 - Övriga handlingar
Ö2 - Statstjänstemannaförbundets ersättningskassa
Ö3 - Arkivfragment från riksföreningar

Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET/CST/S NR 304

1.1 Historik

Den 12 maj 1944 bytte Centrala Statsförvaltningens Tjänstemannaförening namn till Centrala Statsförvaltningens Tjänstemannaförening (CST). Konstitueringen skedde samtidigt och därmed kom en ny arkivbildare till stånd. I fråga om organisationsområde och medlemsgrupper skedde inga förändringar. Personer kunde även i fortsättningen gå med direkt som enskilda medlemmar eller indirekt genom att ansluta sig till en riksförening (fng.) som var kollektivt ansluten till CST. Efter hand kom de enskilda medlemmarna att koncentreras till myndigheter där underlaget var för litet för att bilda en förening. Vad gäller riksföreningarna var målsättningen den att varje myndighet och ämbetsverk skulle ha en förening.

Däremot skedde en fäörändring såtillvida att CST nu blev en rikstäckande organisation. Tjänstemän på de regionala och lokala myndigheterna kunde sålunda bli medlemmar. Från starten hade CST ingen egen retional organisation utan gick via riksföreningarnas sektioner och/eller klubbar. Under 1950-talet inrättades emellerltid "lokala CST-nämnder" med företrädare från olika riksföreningar som var verksamma inom nämndernas område. 1961 omorganiserades systemet och distriktsnämnder inrättades. Dessa omfattade ett län, med undantag för Stockholms stad. Där inrättades i stället tre nämnder (Vetenskapsstaden, Norrmalm och Kungsholmen).

1945 bytte Centrala Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund namn till Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST). Därigenom blev det en klarare avgränsning gentemot Försvarets Civila Tjänstemannaförbund (FCTF) och dess organisationsområde. Detta fick till följd att ett antal riksföreningar lämnade CST för att gå över till FCTF. Men dessa ledde inte till något resultat.

CST var en vertikal organisation som organiserade samtliga personalkategorier, från generaldirektörer till skrivbiträden. De kvinnor som tillhörde förbundet var mellan 1948 och 1955 dubbelanslutna till Yrkeskvinnornas Samarbetsförbund (YSF). I denna fråga uppstod även en konflikt gentemot Föreningen Kcinnor i Statens Tjänst (KST). Den senare var en renodlad kvinnoförening. Diskussioner inleddes om ett samgående och 1 juli 1953 upphörde KST och dess medlemmar och föreningar gick in i CST. Vissa riksföreningar slogs senare samman med motsvarande föreningar i CST. Andra ändrades och öppnades för manliga medlemmar.

Den 1 januari 1958 skedde nästa namnändring till Statstjänstemannaförbundet (S). Ändringen skedde för att förbundsnamnet skulle omfatta samtliga grupper inom förbundet. Förutom medlemmar i de traditionella myndighetssektorerna, fanns också medlemmar vid affärsverken.

Under 1960-talet diskuterades möjligheten av bildandet av ett Statstjänstemannaförbund inom den civila statliga sektorn. TCO 7-gruppen som projekltet kom att kallas omfattade förutom S Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbund (SVT), Televerkets Tjänstemannaförbund (TVTF), Postverkets Tjänstemannaförbund (PVT), Statens Järnvägars Kontorspersonal och Arbetsledareförbund (KPF), Svenska Polisförbundet (SPF) och Svenska Tullmannaförbundet. (STF). KPF gick emellertid in i S redan 1966 som egen riksförening. Och SPF och STF valde av olika skäl att stå utanför. De fyra åtrstående förbunden gick dock samman till Statstjänstemannaförbundet (ST). Detta "nya" Statstjänstemannaförbund konstituerades den 1 juli 1969.

1.2 Arkivet

Arkivet befann sig vid ordnings- och förteckningsarbetets början i ett mycket svåröverskådligt skick. Detta berodde på 1) att någon brytning i arkivbildningen inte skett då S bildades 1944 respektive 1969, 2) att proveniensen mellan förbundet och riksföreningarna tidvis varit mycket illar och suddig. Någon diarieföring fanns inte utan i stället användes ett sakgruppssystem (Serie E 1) för korrespondensen med riksföreningarna. För korrespondens och andra handlingar med myndigheter, andra organisationer etc. fanns inga regler. Därigenom har arkivet bitvis kommit att omfatta flera serier som ligger mycket nära varandra i fråga om innehåll. Serierna E 1 a - E 1 h har sålunda en motsvarighet bland F-serierna och vid återsökning bör handlingar sökas på flera ställen.

I serie Ö 1 finns delar av 1:e ombudsmannen John Östlunds privata handlingar. Serie Ö 2 rymmer förbundets ersättningskassa. I serie Ö 3 finns delar av riksföreningars arkiv. Handlingarna är fragmentariska och har därför inte lyfts ut och fått egna förteckningar.

1.3 Statstjänstemannaförbundets riksföreningar (fng.)

Förening bildad upphörd S-anslut

1. Statens Arbetsmarknadskommissions
personalförening 1941 1947 1944

Arbetsmarknadstjänstemännens
Riksförening ATR 1937 1951
2. Byggnadsstyrelsens Personal-
förening BSP 1934 1944

3. Centrala Försvarsförvaltningens
Personalförening FCF 1944 1955 1944

Fyrpersonalens förening 1920 1957

4. Civilförsvarets Tjänstemannaförening
CFT 1946 1944

5. Domsagornas Kanslipersonalförening
(Svea Hovrätt) 1948 1951 1948

Kanslipersonalen vid Hovrätten för Övre
Norrland jämte underlydande domsagors
förening 1951 1948

Kanslipersonalen vid Hovrätten för Nedre
Norrland jämte underlydnade domsagors
förening 1951 1948

Göta Hovrätts personalförening 1948 1951 1948

Personalföreningen vid Hovrätten för
Skåne och Blekinge 1951 1948

Kanslipersonalen vid Hovrätten för
Västra Sverige jämte underlydande
domsagors förening 1948 1951 1948

* Domstolarnas Kanslipersonal-
förening DKP 1951 1951

6. Domänstyrelsens Personalförening
DSP 1943 1959 1944

Stora Sköndals Personalförening SSP 1962 1968 1962

7. Domänverkets Kontorspersonals
Förening DKF 1943 1959 1946

Domänverkets Tjänstemannaförening
DTF 1959 1959

8. Flygtekniska Försöksanstaltens
Tjänstemannaförening FFATF 1963 1944

SIDA:s Tjänstemannaförening SIDAT 1964 1964

9. Fångvårdsstyrelsens Personal-
förening FVP 1961 1944

Kriminalvårdens Tjänstemannaförening
KTF 1961 1966 1961

Svenska Vårdtjänstemannaföreningen
SVTF 1966 1966

10. Föreningen Sveriges Bränneri-
kontrollörer FSB 1930 1963 1945

Centrala Foolkbokföreningens och Upp-
bördsnämndens Tjänstemannaförening
CFUP 1965 1965

11. Föreningen Direktörer och Assi-
stenter inom Fångvården 1951

Domänverkets Skogsförmäns Förening
DSF 1950 1967 1951

12. Föreningen Sveriges Fartygsinspek-
törer FSF 1956 1946

Skogsstyrelsens och Skogsvårdsstyrelser-
nas Tjänstemannaförening SST 1941 1957

13. Svenska Fiskeritjänstemannaför-
bundet SFTF 1911 1964 1947

Personalföreningen vid Svenska
Institutet 1966 1966

14. Kammarkollegii Personalförening 1953 1944

Televerkets Radiotelegrafistförening 1918 1956 1954

Föreningen Sveriges Skogsvårds-
konsulenter 1911 1957

15. Kammarrättens Personalförening 1941 1944

16. Karolinska Sjukhusets och Serafimer-
lasarettets Tjänstemannaförening KSST 1949 1962 1949

Riksbankens Personalförening RBP 1965 1965

17. Kommerskollegii Tjänstemanna-
förening KKT 1937 1944

18. Kontrollstyrelsens Tjänstemanna-
förening KTT 1944 1950

19. Kulturtekniska Tjänstemanna-
föreningen 1928 1949 1947

Lantbrukets Tjänstemannaförening LTF 1949 1949

20. Föreningen Sveriges Landsfisks-
biträden FSL 1944 1952 1947

Statens Veterinärmedicinska anstalt
SVAP 1951 1954 1953

Sjöfartsverkets Tjänstemannaförening
SVTF 1955 1956

21. Lantbrukshögskolans och Statens
Lantbruksförsöks tjänstemannaförening 1940 1960 1947

Centrala Sjukvårdsberedningens Tjänste-
mannaförening 1964 1964

22. Lantmäteriets Ingenjörsförening LR 1928 1968 1948

Lantmäteriets Tjänstemannaförening LT 1968 1968

23. Luftfartsverkets Personalförening LPF1944 1945

24. Marinledningens Tjänstemanna-
förening MLT 1942 (1948) 1944

Medicinalstyrelsens Skärmbildscentrals
Personalförening 1953 1948

24. Domänverkets Tekniska Personal-
förening 1951 1959 1953

Matematikmaskinnämndens Tjänste-
mannaförening MNAT 1961 1963 1961

Tjänstemannaföreningen vid Krono-
fogdemyndigheten TK 1964 1964

25. Medicinalstyrelsens Personal-
förening MSP 1968 1945

26. Mynt- och Justeringsverkets
Personalförening MJP 1947 1947

27. Patent- och Registreringsverkets
Tjänstemannaförening PRVT 1936 1944

28. Pensionsstyrelsens Personal-
förening PP 1957 1944

Biltrafiknämndens Tjänstemanna-
förening 1958 1967 1958

29. Personalföreningen vid Över-
styrelsen för Yrkesutbildning KÖY 1946 1964 1949

Statens Skeppsprovningsanstalts
Personalförening SSPF 1966 1966

30. Rikets Allmänna Kartverks
Personalförening 1944

31. Riksförsäkringsanstaltens
Personalförening RfaP 1932 1961 1944

Riksförsäkringsverkets Tjänste-
mannaförening RFVT 1961 1961

32. Riksräkenskapsverkets Personal-
förening 1932 1953 1944

Riksrevisionsverkets Tjänstemanna-
förening RRVF 1953 1953

33. Nationalmusei Kanslipersonal-
förening 1953 1946

Arkiv- och Museitjänstemanna-
föreningen AMTF 1953 1963 1954

Svenska Kyrkans Tjänstemanna-
förening SKT 1966 1967

34. Sjökarteverkets Civila Personal-
förening 1940 (?) 1955 1944

Statens Elevhems Tjänstemanna-
förening SET 1959

35. Sjökarteverkets Tjänstemanna-
förening 1948 1944

Statens Livsmedelskommissions Perso-
nalförening 1948 1950 1948

Statens Jordbruksnämnds Personal-
förening JNPF 1950 1950

36. Skolöverstyrelsens Tjänstemanna-
förening SKÖT 1936 1944

37. Socialstyrelsens Personalförening
SOP 1936 1944

38. Statens Byggnadslånebyrås Per-
sonalförening 1943 1948 1944

Bostadsstyrelsens och Länsbostads-
nämndens Personalförening 1948 1948

39. Statens Geotekniska Instituts Per-
sonalförening SGIP 1946

40. Tjänstemannaföreningen vid Arbets-
medicinska Institutet och Statens Insti-
tut för Folkhälsan TAIF 1946

41. Statens Kriminaltekniska Anstalts
Personalförening SKAF 1946 1964 1946

Naturvårdsverkets Tjänstemanna-
förening NVT 1967 1967

42. Statens Personalpensionsverks
Tjänstemannaförening SPTF 1945

43. Statens Provningsanstalts Tjänste-
mannaförening SPT 1936 1944

44. Statens Reproduktionsanstalts
Tjänstemannaförening SRT 1945 1962 1945

Trafiksäkerhetsverkets Tjänste-
masnnaförening TSVT 1967 1967

45. Personalföreningen vid Statens
Skogsforskningsinstitut PSS 1962 1946

Svenska Järnvägarnas Kontorspersonal-
och Arbetsledareförbund KPF 1911 1966

46. Personalföreningen vid Statens
Utlänningskommission SUKP 1944 1944

47. Statens Väginstituts Tjänste-
mannaförening SVIT 1946 1946
48. Statens Växtskyddsanstalts
Personalförening SVP 1946 1946

49. Statistiska Centralbyråns
Personalförening SCP 1937 1944

50. Statsförvaltningens Chefstjänste-
mannaförening SCT 1946 1946

51. Statskontorets CST-förening 1937 1961 1944

Statskontorets Tjänstemanna-
förening SCF 1961 1961

52. Svenska Statens Undersöknings-
och Bevakningsfartyg Skageraks Tjänste-
mannaförening 1952 1944

Utrikesdepartementets Personal-
förening UDP 1953

53.Tjänstemannaföreningen vid Sven-
ska Smörprovningarna 1947 1953 1947

Tjänstemannaföreningen vid Svenska
Kontrollanstalter för Mejeriprodukter
och Ägg 1953 1953

54. Svenska Vall- och Mosskultur-
föreningens Tjänstemannaförening 1948 1947

Pris- och Kartellnämndens Tjänste-
mannaförening PKT 1948 1948

55. Sveriges Meterologiska och
Hydrologiska Personalförening SMHIP 1940 1944

56. Vägverkets Tjänstemanna-
förening VVT 1936 1944

57. Televerkets Personalförening TPF 1947 1956 1947

Televerkets Tjänstemannaförening TVT 1955 1965 1956

Personalföreningen vid Utrikespolitiska
Institutet. PU 1968 1968

58. Statens Yrkeslärares Förening 1957 1946

Ungdomsvårdsskolornas Tjänste-
mannaförening USTF 1957 1966 1957

Tjänstemannaföreningen vid Bank-
och Försäkringsinspektionen 1966/7 1967

59. Tjänstemannaföreningen vid
Statens Institut för Hantverk och
Industri 1943 1947

60. Statens Lantbrukskemiska Kon-
trollanstalts Tjänstemannaförening 1947 1953 1947

Televerkets Allmänna Ingenjörs-
förening TAI 1923 1965 1955

Televerkets Allmänna Tjänstemanna-
förening TAT 1965 1965

61. Statens Centrala Frökontrollan-
stalts Personalförening SCFP 1947 1947

62. Clearingnämndens Personal-
förening 1947 1950 1947

Chalmers Provningsanstalts Personal-
förening 1951 1954 1951

Lotsförbundet LF 1904 1961-67

Svenska Lotsföreningen LsF 1967 1967

63. Kanslihusets Kvinnliga Personal-
förening KKP 1947 1948

Kanslihusets Personalförening KP

64. Fögderiernas Tjänstemanna-
föening FT 1948 1963 1948

Tjänstemannaföreningen vid Kon-
junkturinstitutet 1968 1968

65. Försvarets Socialbyrås
Personalförening 1948 1952 1948

Personalföreningen vid Nedre
Justitierevisionen NJP 1961 1953

66. Riksnämndens Tjänstemanna-
förening 1949 1962 1949

Tjänstemannaföreningen vid Över-
styrelsen för Ekonomiskt Försvar ÖEF 1962 1962

67. Statens Mentalsjukhus Tjänste-
mannaförening SMT 1928 1965 1949

TRU-kommitténs Tjänstemanna-
förening TTRU 1968 1968

68. Alkoholistvårdens Personal-
förening 1956 1949

Tjänstemannaföreningen vid Statens
Organisationsnämnd TSON 1961 1960

Handikappinstitutets Tjänstemanna-
förening 1969

69. Länsnykterhetsnämndernas Tjänste-
mannaförening 1956 1950

Nykterhetsvårdens Statstjänste-
mannaförening NSTF 1956 1966 1956

Statens Personalvårdsnämnds
Tjänstemannaförening 1969 1969

70. Föreningen Sveriges Kvinnliga
Landsfiskalsbiträden FSKL 1944 1964 1949

Personalföreningen vid Lokala
Skattemyndigheten i Stockholm 1967 1967

71. Uppsala Universitets Tjänste-
mannaförening UUTF 1949 1953 1950

Akademitjänstemännens Förening ATF 1953 1953

72. Automobilbesiktningsmännens
Förening AF 1921 1950-54 **

73. Föreningen Landsstatens För-
valtningstjänstemän FLF 1913 1950

74. Arbetarskyddsverkets Personal-
förening AVP 1949 1950

75. Stockholms Högskolors Tjänste-
mannaförening 1950 1953 1950

Statens Handelslicensnämnds
Tjänstemannaförening SHT 1962 1957

76. Sveriges Kronojägareförbund SKJF 1908 1950

77. Pensionsstyrelsens Kvinnliga
Tjänstemannaförening 1923 1957 1950

Pensionsstyrelsens Tjänstemanna-
förening 1957 1961 1957

78. Valutakontorets Personalförening 1950 1957 1950

78a. Valutakontorets Kvinnliga Personalförening 1954 1950

79. Musikhögskolans Lärarförening KML 1939 1950-55

Föreningen Tjänstemän inom Kriminal-
vården FTK 1946 1861 1956

80. Domkapitlets Kanslipersonals
Förening DKKP 1953 1953 ***

81. Hemmens Forskningsinstituts
Personalförening HFP 1950 1957 1951

Konsumentinstitutets Personal-
förening KIP 1957 1957

82. Sveriges Geologiska Undersöknings
Personalförening SGUP 1950 1950

83. Statspolisens Kanslipersonals
Förening 1950 1964 1950

84. Norrbackainstitutets Personalförening 1950 1954 1950

84. Vanföreanstalternas Tjänstemanna-
förening VTF 1954 1954

85. Riksdagstjänstemännens Förening
RTF 1944? ?

86. Länsstyrelsens Personalförening
i Malmöhus Län 1952 1954 1952

87. Kungliga Bibliotekets Personal-
förening KBP 1954
Tjänstemannaföreningen vid Statens
Bkateriologiska Laboratorium TSBL 1954 1954

88. Svenska Institutets Personal-
förening SIP 1963 1954

89. Föreningen Kvinnliga Befattnings-
havare inom Lantmäteristaten 1933 1968 1953

90. Länsstyrelsernas Kvinnliga Be-
fattningshavares Riksförbund 1944 1954 1953

Länsstyrelsernas Kansli- och
kontorspersonals Riksförening 1954 1963 1954

Landsstatens Personalförening LP 1963 1963

91. Överståthållarämbetets CST-
Förening ÖÄF 1955 1961 1955

Polisväsendets Tjänstemanna-
förening PTF 1964 1964

92. Riksgäldskontorets Kvinnliga
Personalförening RKP 1968 1953

Riksgäldskontorets Personalförening RP 1968 1968

99. Individuella medlemmar


Anm.

* Domstolarnas och Åklagarväsendets
Tjänstemannaförening DÅT 1969 1969
** Även ansluten 1958-1965
*** Länsarbetsdirketörernas Förening 1950 1953 1950


1.4. Statstjänstemannaförbundets ordförande

Sven Styrud 1944-1957
Margareta Meurling 1957-1960
Henry Herrstedt 1960-1969

Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)

Handlingarnas tid
1944--1969
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)