Hem Arkivbildare
Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbund, SVT
Arkiv
Sök

Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbund, SVT

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
135
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Föreningsmötes- Kongressprotokoll
A2 - Förbundsstyrelseprotokoll med bilagor
A3 - Förbundsrådsprotokoll
A4 - AU/VU-protokoll
A5 - Kommittéprotokoll
A6 - Övriga protokoll
B1 - Stadgar och stadgehandlingar
B2 - Verksamhets- & Revisionsberättelser
B3 - Cirkulär
B4 - Reserapporter
B5 - Övriga koncept
C1 - Diarier och brevlistor
D1 - Medlemsförteckningar
D2 - Övriga register
E1a - Korrespondens med sektioner och klubbar; huvudserie
E1b - Sektionsprotokoll
E1c - Sektionernas verksamhetsberättelser
E2 - Korrespondens med Statens Vattenfallsverk
E3 - Övriga korrespondens
F1 - Handlingar enligt dossier/diarium
F2a - Handlingar rörande förhandlingsrätt
F2b - Handlingar rörande löner
F2c - Handlingar rörande arbetstid och semester
F2d - Handlingar rörande pensioner
F2e - Handlingar rörande ersättningar och sjuklön
F2f - Övriga förhandlingsfrågor
F3 - Handlingar rörande arbetsförhållanden och anställningsvillkor
F4 - Handlingar rörande företagsnämnder
F5 - Handlingar rörande Vattenfallsverkets organisation och indelning
F6 - Handlingar rörande kursverksamhet
F7 - Handlingar rörande SVTs inre organisation ekonomi personal och lokaler
F8 - Handlingar rörande samarbete med svenska organisationer
F9 - Övriga ämnesordnade handlingar
G1a - Deklarationer
G1b - Inventarieböcker
G2 - Huvudböcker
G3 - Kassaböcker
G4a - Verifikationer; huvudserie
G4b - Kontrolluppgifter
G4c - Resekostnadsjournaler
J1 - Affischer
K1 - Fotografier
L1 - Broschyrer
L2 - Tidskriften
L3 - Pressklipp
Ö1 - Understödsfonden
Ö2 - Övriga handlingar

Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbund, SVT

 
STATENS VATTENFALLSVERKS TJÄNSTEMANNAFÖRBUND SVT
NR 135

1.1 Historik
En första sammanslutning för tjänstemän inom Statens Vattenfallsverk var Statens Vattenfallsverks Kontorspersonals Tjänstemannaförening som bildades 1918 i Trollhättan. Den förde dock länge en tynande tillvaro och upphörde under senare delen av 1920-talet. Viss lokal föreningsbildning hade också inträffat bl.a. Trollhätte Kanalverks Kanalbetjentes Förening från 1905. Denna förening anslöt sig dock senare till LO.

Den 5 maj 1930 samlades tjänstemän från hela landet till Stockholm och konstituerade en ny förening. Denna fick namnet Personalför-
eningen vid Statens Vattenfallsverk (PSV). Till dess förste ordförande valdes P.M. Skeppstedt. Till medlemmar antogs ordinarie, extra ordinarie eller tillfälliga tjänstemän inom Vattenfall som inte var anslutna till Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbund inom LO. Den senare föreningen ändrade sedermera namnet till Kraftpersonal-
ens Förening (KP). Styrelsen skulle bestå av sju ledamöter, varav en skulle vara kvinna. 1931 hade föreningen 315 medlemmar.

Styrelsen skulle från början representera de olika landsändarna där Vattenfall hade verksamhet. Men p.g.a. långa avstånd och därpå följande kontaktsvårigheter mellan styrelsen och medlemmarna beslöts vid ett allmänt möte 1931 att sektioner skulle bildas ute i landet och samtidigt inrätta ett centralt verkställande utskott. Därigenom blev den representativa demokratin förhärskande inom förbundet. För olika specialgrupper bildades klubbar direkt under förbundet. Dessa var Arbetsledarklubben, Linjemästarklubben och Kvinnor i Vattenfall (KIV). Från 1964 kunde även klubbar bildas på platser som var för små för att en sektion skulle kunna bildas.

1932 anslöt sig Stationsmästarklubben (bildad 1929) och samma år även Statens Vattenfallsverks Kvinnliga Tjänstemannaförening.

Förbundets verksamhet utökades efter hand mer och mer. Förhandlingsverksamheten och krav på pensioner i synnerhet, men också allmänna anställnings- och arbetsförhållanden var frågor där PSV engagerade sig. 1932 inrättades dels en understödsfond, dels ett intressekontor. Det senare upphörde 1955 och skulle förmedla lån och hjälp vid obestånd. 1935 tillkom också en stipendiefond. Frågan om PSV skulle ansluta sig till en centralorganisation diskuterades också och efter förhandlngar gick PSV in i TCO 1941. 1950 ändrades namnet till Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbund (SVT). Ej att förväxla med ovan nämnda LO-förbundet.

1950- och 1960-talen kom framför allt att präglas av två saker. Förhållandet till SALF och ett närmande till andra organisationer för statstjänstemän. Förhållandet till SALF var tidvis mycket spänt och organisationstvister förekom. Bl.a. utträdde linjemästarklubben ur SVT och gick in i SALF. Även gentemot KP förekom tvistigheter.

Inom TCO etablerade SVT ett efter hand allt närmare samarbete med bl.a. Televerkets Tjänstemannaförbund (TVTF) och Postverkets Tjänstemannaförbund (PVT). På 1960-talet deltog förbundet i den s.k. TCO7-gruppen. En utredning som syftade till att skapa ett förbund för civila tjänstemän inom staten. Sedan detta inte lett till avsett resultat fullföljde SVT förhandlingarna med TVTF, PVT och Statstjänste-
mannaförbundet (S) och bildade så den 1 juli 1969 det nya Stats-
tjänstemannaförbundet (ST). Häri ingick SVT som en avdelning. Nu med namnet Avd. 215 ST-Vattenfall.

1.2 SVT:s Ordförande
P.M. Skeppstedt 1930-1931
H. Fransén 1932-1936
O. Håkansson 1936-1937
G. Hörsta 1937-1941
K. Trägårdh 1941-1942
I. Bergström 1942-1943
H. Ahlström 1943-1944
S. Snidén 1945-1947
B. Rathsman 1947
J. Hejern 1948-1949
K.A. Scherman 1949-1950
F. Morath 1950-1951
G. Halldin 1951-1952
B. Johansson 1952-1953
L. Bergsman 1953-1962
K. Leon 1962-1964
O. von Schéele 1964-1969

1.3 SVT:s sektioner
sektion bildad upphörd
Bergefors/SVT-B* 1952 1957
BU (Umeälven-Adakgruvan)** 1963
Bu-n (Nedre Umeälven)*** 1962
Bu-ö (Övre Umeälven)*** 1962
BYN (Adakgruvan)**** 1965
Hölle/SVT-H***** 1946 1952
Indalsälven/SVT-I*6 1957
Järkvissle/SVT-IB*7 1956
Luleå/SVT-LP 1949
Luleälv/SVT-LB 1956 1964
Motala/SVT-M 1931
Norrland/SVT-N*8 1932 1948
Näverede-Stugun*9 1952 1957
Porjus/SVT-PK*10 1945
Porsi 1956 ?
Stenungssund/SVT-STB 1956 1967
Stockholm*11 1931 1957
Sundsvall/SVT-Su*12 1949 1958
Trollhättan/SVT-T 1931
Umeå/SVT-N 1949
Umeälven/SVT-UB*** 1953 ?
Vilhelmina 1956 ?
Västerås/SVT-V 1931
Ångermanälven-Kilforsen/SVT-ÅA*** 1945 1961
Älvkarleby/SVT-Ä*13 1932 1957
ÄS/SVT-ÄS*13 1957 1959

* Bildad 1952 från Höllesektionen
** Bildad 1963 genom en sammanslagning av Bu-n och Bu-ö
*** År för bildandet är osäkert, en uppdelning av Umeälvssektionen. Umeälven i sin tur bildad genom en uppdelning från Umeåsektionen. SVT-ÅA gick 1962 samman med SVT-BU.
**** SVT-BYN bildad 1965 från Umeälven.
***** Bildad genom en uppdelning av Norrlandssektionen, delad 1952 i Bergefors och Näverede-Stugusektionen.
*6 Bildad genom en sammanslagning av SVT-Su, SVT-B samt Näverede-Stugusektionen.
*7 Upphörd, men osäkert när.
*8 Delades 1948 i Sundsvalls-, Umeå- och Luleåsektionerna.
*9 Bildad genom en uppdelning av Höllesektionen. Senare gått samman med Bergefors och SVT-Su.
*10 Bildad 1945
*11 Stockholmssektionen delades 1957 i sju sektioner, se nedan.
*12 Gick 1958 upp i SVT-I
*13 Älvkarleby och Uppsalasektionerna ändrades 1957 och 1959 och bildade tillsammans med vissa medlemmar i Stockholm SVT-ÄS.

SVT:s sektioner i Stockholm
1931-1957 en Stockholmssektion
1957-1962 sju sektioner: SVT-BU
SVT-Bygg
SVT-Elektro
SVT-D-Å
SVT-S
SVT-SA-LA
SVT-Ä
1962-1969 fyra sektioner:
SVT-A (tidigare SVT-S)
SVT-B (tidigare SVT-BU, SVT-Bygg)
SVT-E (tidigare SVT-Elektro, SVT-SA-LA)
SVT-D (tidigare SVT-D-A)

1.3 Arkivet
Arkivhandlingarna efter SVT täcker hela perioden för förbundets levnad (1930-1969) och är ganska omfattande. Strukturen i arkivet är dock tidvis svår att överblicka. Följden av detta är att det är svårt att dra gränser mellan serierna (framför allt huvudavdelning F). Under huvudavdelning Ö återfinns dels Understödsfondens handlingar, dels fragment av vissa sektioners arkiv. Därutöver finns handlingar från Föreningen Vattenfallsverkets Läroverksingenjörer respektive Föreningen Vattenfallsverkets Institutsingenjörer. Två intresse-
föreningar med nära samarbete med SVT. Intressekontoret har egen arkivförteckning. De handlingar vars proveniens inte har gått att fast-
ställa har överförts till Stockholmssektionernas arkiv.

Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbund, SVT

Handlingarnas tid
1930--1969
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbund, SVT