Hem Arkivbildare
Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF
Arkiv
Sök

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
102
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1a - Årsmötesprotokoll
A1b - Bilagor till årsmötesprotokoll
A1c - Kongresshandlingar
A2 - Styrelseprotokoll
A3 - Arbetsutskottets protokoll
A4 - Övriga protokoll
B1 - Utgående skrivelser
B2 - Medlemstidningar
B3 - Småtryck
C1 - Postböcker
D1a - Tryckta medlemsmatriklar
D1b - Matrikelkort
D2 - Övergångsbevis för veterinärassistenter
E1 - Korrespondens
E2 - Inträdesansökningar
E3 - Handlingar inkomna från lokalavdelningar
F1 - Handlingar enligt diarier
F2 - Handlingar rörande tvister
F3 - Handlingar rörande kansliorganisation och egen personal
F4 - Handlingar rörande kollektivavtal
F5 - Handlingar rörande övriga avtal
F6 - Handlingar rörande sammanslagningr och samarbete
F7 - Kontrakt - försäkringar - garantibevis - donationsbrev
F8 - Löneöversyner
F9 - Handlingar rörande arkivarbete
F10a - Handlingar rörande facklig utbildning
F10b - Handlingar rörande yrkesutbildning
F11 - Medlemstidningens handlingar
F12a - Handlingar angående medlemsrekrytering
F12b - Handlingar rörande skolinformation
F13 - Jubileumshandlingar
F14 - Platsförmedlingens handlingar
G1 - Deklarationer med bilagor
G2 - Huvudböcker
G3a - Dagböcker
G3b - Verifikationer och räkningar
G4 - Budget och ekonomisk rapportering
H1 - Lönestatistik
K1 - Fotografier
Ö1 - Föremål

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF

 
SKOGS- OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET SLF NR 102

Skogs-och Lantbrukstjänstemannaförbundet bildades 1911 i Örebro och hette då Svenska lantbrukstjänstemannaföreningen. Ursprunget till föreningen var en lokal lantbrukstjänstemannaförening som bildats 1908 i Sörmland.

Föreningens syfte var bland annat att samla Sveriges lantbrukstjänstemän och verka för yrkeskårens gemensamma intressen, framför allt i fråga om sanering av en kaotisk arbetsmarknad (en platsförmedling startades redan 1912), ekonomiskt understöd av medlemmar som råkat i nöd samt "att i övrigt höja kåren i intellektuellt och socialt hänseende".

Rent fackliga intressen spelade vid bildandet inte någon betydande roll och till föreningen anslöt sig också många godsägare. Först 1938 började de fackliga frågorna träda i förgrunden och under de därpå följande decennierna sökte man också samarbete med andra förbund som organiserade tjänstemän inom lantbrukssektorn. 1949 erhöll man inträde i TCO och ändrade i samband med detta namn till Svenska lantbrukstjänstemannaförbundet.

1945 mottog SLF en donation från Gullviks fabriks AB på 150 000 kronor som grundplåt till en pensionärshemsfond. Man bildade då Svenska lantbrukstjänstemännens pensionsstiftelse och satte denna att förvalta fonden. Stiftelsens ändamål var att ge SLF-medlemmar i trångmål ett visst stöd i avseende på pension.

Förbundets verksamhet har efterhand allt mer inriktats på att bevaka medlemmarnas intressen i fackliga frågor, genom att förhandla om kollektivavtal och i tvister av olika slag. Sammanslagningar med andra förbund har också ägt rum, bland annat med Kontrollassistenternas riksförbund, KRF, 1968 då man också bytte namn till Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet.

Arkivet har levererats till Bergendal i flera omgångar, (den senaste i september 1988, accessionsnumret är 40/1988). Stora luckor i arkivmaterialet förekommer och material från de senaste åren finns kvar på förbundsexpeditionen.

Efter samgåendet med Unionen år 2019 levererades slutligen SLF:s arkiv till TAM-Arkiv i april 2021; ca 18 hyllmeter osorterade handlingar från åren 1930-2019, med bl.a. gamla fotografier och 2 st. fanor.

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF

Handlingarnas tid
1911--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.1

Anmärkning

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF