Hem Arkivbildare
Privattjänstemannakartellen PTK, Utbildningsstiftelsen
Arkiv
Sök

Privattjänstemannakartellen PTK, Utbildningsstiftelsen

 
Historik för
PRIVATTJÄNSTEMANNAKARTELLEN/PTK UTBILDNINGSSTIFTELSEPTK:s. Utbildningsstiftelse 1976-

1976 bildade PTK (Privattjänstemannakartellen) en utbildningsstiftelse. Ändamålet med stiftelsen var enligt stadgarna att främja tjänstemannaorganisationernas utbildningsverksamhet, att stödja eller anskaffa och driva en kursgård samt att lämna understöd för utbildningsändamål till enskilda personer eller idella organisationer.

Sedan 1978 driver stiftelsen kursgård på Djurönäset i Stockholms innerskärgård. Denna kursgård är allmänt kallad "PTK-skolan".


ARKIVBILDAREN

Utbildningsstiftelsens styrelse är densamma som PTK:s styrelse, dvs personalunion råder. Styrelsen utser en bestyrelse för kursgården som ansvar för den löpande förvaltningen av kursgården. Kursgårdsbestyrelsen har ett arbetsutskott.

Sedan starten av kursgården så har ombyggnader och tillbyggnader skett, för detta ändamål finns en byggnadskommitté inom PTK.

Det finns en stipendiefond som handhas av styrelsen. Ur fonden tas medel för understöd till utbildningsändamål för enskilda och organisationer. Ansökningar ställda till fonden är bilagda styrelseprotokollen.

Grunden för kursgårdens ekonomiska existens är de enskilda PTK-fackförbundens nyttjanderättsavtal med stiftelsen.

Då stiftelsen är intimt förknippad med PTK kan det här vara på sin plats med ett kort utdrag ur Nationalencyclopedin, band 15: "PTK är en facklig förhandlingskartell vars medlemsförbund är tjänstemannaförbund inom privat sektor. SIF och HTF är de största förbunden. Förbunden tillhör även TCO eller SACO. 1993 uppgick antalet medlemmar till 580.000 medlemmar i 27 förbund".


ARKIVBESTÅNDET

TAM-Arkiv mottag en sändning om ca 150 hyllmeter handlingar från PTK:s kansli i Stockholm för ca 1 och halvt år sedan. Ur detta bestånd har utbildningsstiftelsen funnits vara en självständig arkivbildare (en stiftelse är en självständig juridisk enhet). Handlingarna är från tidsperioden 1976-1995.
Stiftelsens bestånd bestod innan ordningsarbetet av ca 28 hyllmeter pappershandlingar förvarade i uppmärkta pärmar och kartonger varav 26 hyllmeter visade sig bestå av räkenskapshandlingar. Efter utrensning av ymnigt förekommande kopior och viss gallring (se bilagda gallringspromemoria) och kartongläggning består nu beståndet av ca hyllmeter (327) volymer).

Handlingarnas karaktär skiljer sig åt. Nästan alla handlingar som inordnats i A-F serierna är icke originalhandlingar. G serierna består till största del av originalhandlingar, även om det även finns handlingar av icke originalkaraktär.

Några avvägningar vid ordnings och företeckningsarbetet.
Protokollen hör självklart till huvudavdelning A, men ett antal protokoll tillsammans med andra handlingar rörande PTK:s byggnadskommitté bildar en egen F-serie. Detta beror på att denna kommttté har en annan sammansättning än stiftelsens styrelse. Stiftelsens verksamhet är att driva en kursgård så det var naturligt att skapa en F-serie. G-seriernas struktur var länge ett problem tack vara avsaknaden av bl.a. Huvudbokföring och annat.

Beståndet är lagt arkivkartonger.

Vid förteckning av arkivet har förtekningsprogrammet klara använts

Privattjänstemannakartellen PTK, Utbildningsstiftelsen

Handlingarnas tid
1976--1995
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Privattjänstemannakartellen PTK, Utbildningsstiftelsen