Hem Arkivbildare
Förhandlings- och samverkansrådet PTK
Arkiv
Sök

Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
7
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - PROTOKOLL
A1 - Kongresser
A1a - Kongress- och stämmoprotokoll
A1b - Kongresshandlingar
A2 - Representantskapsprotokoll
A3 - Styrelsen
A3a - Styrelseprotokoll
A3b - Underlag till styrelseprotokoll med register
A4 - Överstyrelsen
A4a - Överstyrelsens protokoll
A4b - Överstyrelsens handlingar
A5 - Minnesanteckningar - kansli
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Stadgehandlingar
B1a - Stadgar
B1b - Underlag till stadgar
B2 - Årsberättelser
B2a - Verksamhetsberättelser
B2b - Underlag till verksamhetsberättelser
B3 - Utgående skrivelser
B4 - Utgående information
C - DIARIER
C1 - Diarier
D - REGISTER OCH LIGGARE
D1 - Register över protokollförda frågor
D2 - Avtalsregister
D3 - Förteckningar över arbetsgrupper
D4 - Ombudsförteckningar
D5 - Förteckningar över styrelserepresentanter
D6 - Övriga förteckningar
D7 - Arkivförteckningar
E - INKOMNA HANDLINGAR
E1 - Inkomna stadgar
E2 - Korrespondens
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1 - Diarieförda handlingar
F2 - Handlingar rörande organisationsfrågor
F3 - Handlingar rörande PTKs kansli
F4 - Handlingar rörande PTKs ledningsgrupper
F4a - Handlingar rörande ledningsgrupper. Allmän serie
F4b - Handlingar rörande PTK-AF
F4c - Handlingar rörande PTK- AK
F4d - Handlingar rörande PTK-D
F4e - Handlingar rörande PTK-F
F4f - Handlingar rörande PTK-I
F4g - Handlingar rörande PTK-J
F4h - Handlingar rörande PTK-M
F4i - Handlingar rörande PTK-T
F4j - Handlingar rörande PTK-U
F4k - Handlingar rörande PTK-UM
F4l - Handlingar rörande FC-gruppen
F4m - Handlingar rörande Samrådsgruppen
F4n - Handlingar rörande övriga grupper
F5 - Handlingar rörande arbetsgrupper
F6 - Handlingar rörande förhandlingar
F6a - Handlingar rörande förhandlingar. Allmän serie
F6b - Handlingar rörande förhandlingar. Originalavtal
F7 - Handlingar rörande trygghetsfrågor
F7a - Handlingar rörande trygghetsrådet TRR
F7b - Handlingar rörande trygghetsrådet TRS
F7c - Övriga handlingar rörande trygghetsfrågor
F8 - Handlingar rörande medbestämmande
F9 - Handlingar rörande jämställdhetsfrågor
F9a - Handlingar rörande jämställdhet. Allmän serie
F9b - Handlingar rörande PTKs jämställdhetsgrupp
F9c - Handlingar rörande jämställdhetsutskottet SAF LO PTK
F9d - Handlingar rörande JA-Nämnden (Nämnden för jämställdhet i arbetslivet) SAF-PTK
F10 - Handlingar rörande arbetsskyddsnämnden
F11 - Handlingar rörande arbetsmiljö
F12 - Handlingar rörande företagshälsovård
F13 - Handlingar rörande sjukersättningar
F14 - Handlingar rörande arbetsmarknadsförsäkringar
F14a - Handlingar rörande arbetsmarknadsförsäkringar. Allmän serie
F14b - Handlingar rörande arbetsmarknadsförsäkringar. TFA-nämnden
F14c - Handlingar rörande arbetsmarknadsförsäkringar. TFY-AGS- och AMF-Nämnden
F14d - Handlingar rörande arbetsmarknadsförsäkringar. TGL-nämnden
F14e - Handlingar rörande arbetsmarknadsförsäkringar. Försäkringsnämnden
F15 - Handlingar rörande översynsutredningar
F16 - Handlingar rörande utbildning
F16a - Handlingar rörande utbildningsrådet
F16b - Handlingar rörande kurser och konferenser
F16c - Handlingar rörande studieresor
F17 - Handlingar rörande projekt
F18 - Handlingar rörande utvecklingsfrågor
F18a - Handlingar rörande företagsutvecklingfrågor. Allmän serie
F18b - Handlingar rörande utvecklingsrådet för statsägda företag.URDEM.
F18c - Handlingar rörande utvecklingsavtal
F19 - Handlingar rörande förslagsverksamheten
F20 - Handlingar rörande skiljenämnden
F21 - Handlingar rörande Arbetsdomstolen AD
F22 - Handlingar rörande konflikter
F23 - Handlingar rörande styrelserepresentation
F24 - Handlingar rörande ekonomikommitté arbetstagarkonsulter
F25 - Handlingar rörande samarbetsorgan
F26 - Handlingar rörande datafrågor
F27 - Handlingar rörande beredskaps- och försvarsfrågor
F28 - Handlingar rörande utlandstjänstgöring
F29 - Handlingar rörande internationell verksamhet
F30 - Handlingar rörande Försäkringsinformation
F31 - Handlingar rörande opinionsbildning och kampanjer
F32 - Handlingar rörande uppfinnarfrågor
F33 - Övriga handlingar ordnade efter ämne
F99 - Digitala leveranser
G - RÄKENSKAPER
G1 - Huvudböcker
H - STATISTIK
H1 - Statistik
J - RITNINGAR OCH KARTOR
J1 - Ritningar och skisser
K - FOTOGRAFIER
K1 - Fotografier och diabilder
K2 - Overheadbilder
L - TRYCKSAKER
L1 - Broschyrer
L2 - Tryckta avtal
L3 - Pressklipp
L4 - Affischer
L5 - Inbundna trycksaker
Z - LJUD- OCH BILDUPPTAGNINGAR
Z1 - Ljudupptagningar
Z2 - Videoband
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö1 - Enskilda handlingar
Ö2 - PTK Idrottsförening
Ö3 - Stiftelsen Vilhelminagården
Ö4 - HTF-klubben

Förhandlings- och samverkansrådet PTK

 
FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK, 7

Bakgrund

Privattjänstemannakartellen – PTK – bildades på TCO:s kongress 1973. Tanken bakom PTK var att en enad tjänstemannarörelse skulle representeras av en förhandlingskartell och därigenom skulle förhandlingar kunna samordnas. Kartellen innebar ett samarbete över gränserna mellan TCO och Saco. Idén till samverkan fanns sedan tidigare: 1969 hade Svenska Industritjänstemannaförbundet (Sif), Sveriges arbetsledareförbund (SALF, idag Ledarna), som båda vid den tiden var inom TCO, ingått i ett samarbetsavtal med Civilingenjörsförbundet (idag Sveriges Ingenjörer) som tillhörde Saco. I december 1969 träffade dessa tre ett femårsavtal med SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen, idag Svenskt Näringsliv) om löner och anställningsvillkor. 1971 tillsattes en arbetsgrupp, som arbetade fram en motion om en förhandlingskartell, vilken röstades igenom TCO:s kongress 1973. Ordförande för PTK blev Sif:s förhandlingsdirektör Ingvar Seregard, som även varit en drivande kraft bakom bildandet av PTK. Seregard var ordförande i PTK från1973 till 1985.

2005 byttes namnet, men man behöll förkortningen PTK. Det nuvarande namnet är Förhandlings- och samverkansrådet PTK.


Organisation
PTK utövar sin verksamhet i enlighet med stadgarna genom stämma, överstyrelse, styrelse, förhandlingschefsgrupp och förhandlingsgrupper. Dessa organ har en kansliorganisation till sitt förfogande. Det högsta beslutande organet är stämman som består av representanter för varje medlemsförbund. Mellan stämmorna är överstyrelsen PTK:s högsta beslutande organ. Överstyrelsen har sitt säte i Stockholm. PTK:s verkställande organ är en styrelse bestående av sju ledamöter.

Förhandlingsgrupper hanterar förhandlingar utanför PTK:s långsiktiga uppdrag, som är orienterade mot olika motpartskonstellationer. Förhandlingar om avtal knutna till de långsiktiga uppdragen hanteras av en förhandlingschefsgrupp. Enligt vissa lagar och avtal förutsätts samverkan mellan tjänstemännen lokalt i företagen. Den lokala samverkan mellan medlemsförbundens klubbar sker då genom PTK-L (PTK-Lokalt). Det är ett stadgebundet samverkansorgan.

2012 var 26 förbund anslutna, som representerar cirka 700 000 privatanställda tjänstemän, från TCO, Saco och Ledarna.


Verksamhet och syfte
PTK förhandlar, förvaltar och informerar kring pensioner och försäkringar kopplade till avtalet om ITP-planen och tjänstegrupplivförsäkringen, TGL. PTK förhandlar på uppdrag av medlemsförbunden med olika arbetsgivarorganisationer. Man förvaltar de avtal som finns på central nivå. Andra funktioner och uppgifter PTK har rör utredningsuppdrag, information och rådgivning kring pensioner och försäkringar, samverkan kring arbetsmiljöfrågor och utbildning av medlemsförbundens arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser.


Arkivet
Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat. 2013 gjordes ett nytt ordnings- och förteckningsarbete då 91 hyllmeter arkivhandlingar levererades. Den tidigare förteckningen upprättades 1995. 2013 levererades en större mängd material som tidigare varit placerat hos PTK. Bland annat originalprotokoll och underlag till styrelseprotokoll (serie A3a och A3b), inbundna årgångar med PTK:s utgivning av trycksaker (tidningar, informationsmaterial, tryckta avtal, verksamhetsberättelser, serie L5), och handlingar rörande försäkringsinformation (serie F30). Vissa mindre ändringar gjordes i arkivförteckningen, till exempel delades serien F6 (Handlingar rörande förhandlingar) upp i F6a och F6b för att originalavtalen snabbare ska kunna återsökas. I den tidigare arkivförteckningen fanns ett antal serier under huvudrubriken G Räkenskaper, som i den nya arkivförteckningen strukits då de inte innehöll några handlingar.

Hos TAM-Arkiv förvaras flera personarkiv med koppling till PTK: Ingvar Seregard, 482; Bertil Blomqvist, 481; Sten-Olof Heldt, 479; Karl-Gunnar Skoog, 512. PTK:s utbildnings-stiftelse utgör en egen arkivbildare med eget arkiv (Privattjänstemannakartellen/PTK Utbildningsstiftelsen, nr 480).

Maria Jonsson
TAM-Arkiv
29 oktober 2013


PTKs medlemsförbund 2012
Akademikerförbundet SSR
Civilekonomerna
DIK
Farmaciförbundet
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Journalistförbundet
Jusek
Kyrkans Akademikerförbund
Ledarna*
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Naturvetarna
Svenska Folkhögskolans Lärarförbund
Sveriges Arkitekter
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges Universitetslärarförbund
Sveriges Veterinärförbund
Sveriges Yrkesmusikerförbund
Teaterförbundet
Unionen
Vårdförbundet


PTK:s ordförande

1973-1985 Ingvar Seregard
1985-1991 Bertil Blomqvist
1991-1996 Sten Olof Heldt
1996- Holger Eriksson

Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Handlingarnas tid
1973--2011
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.4

Anmärkning

Förhandlings- och samverkansrådet PTK