Hem Arkivbildare
Postverkets Tjänstemannaförbund PVT
Arkiv
Sök

Postverkets Tjänstemannaförbund PVT

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
232
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötes-/Kongressprotokoll
A2 - Centralstyrelse/Förbundsstyrelseprotokoll
A3 - Arbetsutskotts (AU)/Verkställande utskottets (VU) protokoll med bilagor
A4 - Protokoll från ordförandekonferenser
A5 - Protokoll från linjedagar
A6 - Övriga protokoll
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser
B3 - Cirkulär
C1 - Diarier och postlistor
D1 - Adressförteckningar
E1a - Korrespondens med sektioner och klubbar
E1b - Protokoll och verksamhetsberättelser från sektioner och klubbar
E2 - Övrig korrespondens
F1a - Handlingar rörande förhandlingsrätt
F1b - Handlingar rörande A- B- och C-listor
F1c - Handlingar rörande arbetstid
F1d - Handlingar rörande övriga förhandlingar
F2 - Handlingar rörande företagsnämnder
F3 - Handlingar rörande arbetsförhållanden
F4 - Handlingar rörande administration personal m.m.
F5 - Handlingar rörande svenskt samarbete
F6 - Övriga ämnesordnade handlingar
G1 - Bokslutshandlingar
G2 - Huvudböcker
G3a - Kassaböcker; huvudserie
G3b - Kassaböcker; Lånekassan
G3c - Kassaböcker; Kursverksamheten
G4 - Verifikationer
H1 - Medlemsstatistik
J1 - Affischer
K1 - Fotografier
L1 - PKC/PVT-NYTT
L2 - Broschyrer och folders
L3 - Pressklipp
Ö1 - Arkiv och arkivfragment från sektioner och klubbar
Ö2 - Övriga handlingar

Postverkets Tjänstemannaförbund PVT

 
POSTVERKETS TJÄNSTEMANNAFÖRBUND PVT, NR 232

1.1 Inledning
Den 5 nov. 1937 hölls ett sammanträde i Stockholm med representanter för Generalpoststyrelsens Kontorspersonals Förening (GKF), Postsparbanksföreningen och Postgirokontorets Kvinnliga Personalförening (PKPF). Syftet var att diskutera bildandet av en gemensam organisation. En interimstyrelse tillsattes för att utarbeta förslag till stadgar och den 1 jan. 1938 bildades Postverkets Kansli- och Kontorsbiträdeskårers Centralorganisation (PKC) som blev förbundets namn. Till första ordförande valdes Ebba Bergendal.

PKC organiserades som en paraplyorganisation där de tre tidigare självständiga föreningarna ombildades till sektioner. För de medlemmar som arbetade ute i landet (den s.k. linjen) bildades sedermera en linjesektion. PKC organiserade kansliskrivare och -biträden, kontors- och postbiträden vid postdirektioner och postanstalter. Majoriteten utgjordes av kvinnor och PKC:s inriktning fick därför en klar prägel mot frågor som drevs av kvinnoföreningar typ YSF. Vidare fick PKC från början en klar facklig prägel och ett av syftena med bildandet var att underlätta förhandlingsverksamheten. Vid det andra styrelsemötet 1938 diskuterades sålunda en översyn av lönerna och erhållande av förhandlingsrätt enligt 1936 års lag.

1943 anslöt sig PKC till TCO och den 1 juli 1948 inrättades en låne- och understödskassa. 1950 ändrades namnet till Postverkets Kontorspersonals Centralförbund (PKC).

Den ökande och alltmera omfattande verksamheten ställde nya krav. 1956 ändrades årsmötena till kongresser. De år som det inte hölls kongress anordnades istället en ordförandekonferens. Linjesektionen lades ner och ersattes av sju distriktssektioner (Södra, Västra, Östra, Stockholms, Mellersta, Nedre Norra och Övre Norra) med en distriktsstyrelse. Därutöver tillkom bank-, generalpoststyrelsens och girobokföringens sektioner. Inalles bestod PKC nu av tio sektioner. På arbetsplatser med ett erforderligt antal medlemmar kunde sedan klubbar bildas.

Den 1 jan. 1963 ändrades namnet till Postverkets Tjänstemannaförbund (PVT). Ett namn förbundet behöll under sin återstående livstid. PVT tog aktiv del i bildandet av Kommunikations-
verkens Samarbetsförbund (KVT) och var positiv till bildandet av ett jätteförbund för hela den statligt anställda civila tjänstemannakåren (TCO7-gruppen). Sedan detta inte gått att genomföra fortsatte PVT tillsammans med S, TVTF och SVT diskussionerna om en samman-
slagning. Och den 1 juli 1969 uppgick PVT som en avdelning i det nya Statstjänstemannaförbundet (ST). Nu med det nya namnet ST-POST Avd. 208.

1.2 Arkivet
De bevarade arkivhandlingarna ger en tämligen god bild av förbundets verksamhet över tiden. I protokollsserierna finns dock en del luckor. Vid förtecknandet återfanns delar av distriktssektionernas och klubbarnas arkiv och dessa har förts in under serie Ö 1. De protokoll och verksamhetsberättelser samt viss korrespondens har däremot förts till serierna E 1 a och E 1 b. Det skall påpekas att proveniens-
principen har varit svår att följa i en del fall.

1.3 PVT:s ordförande
Ebba Bergendal 1938-1943
Karin Melin 1943-1949
Margit Olsson 1949-1951
Brith Malmberg 1951-1956
Inga Bergh 1956-1959
Bertie Kjell 1959-1969

1.4 Regional och lokal organisation
Sektion/klubb Bildad Upphörd
Södra distriktssektionen 1956
Malmöklubben
Hälsingborgsklubben
Halmstadsklubben 1954 1968
Kristianstadsklubben 1956 1968
Karlskronaklubben 1956 1968
Växjöklubben 1958 1968
Västra distriktssektionen 1956
Göteborgsklubben 1953
Karlstadsklubben 1954
Boråsklubben 1959 1966
Skaraborgsklubben 1962
Östra distriktssektionen 1956
Östgötaklubben 1957
Jönköpingsklubben 1955 1968
"Nya" Östgötaklubben 1958 1968
Kalmarklubben 1960 1968
Nyköpingsklubben 1962 1968
Stockholms distriktssektion 1956
Stockholmsklubben 1953
Mellersta distriktssektionen 1956
Uppsalaklubben 1968
Örebroklubben 1967
Gävleklubben
Faluklubben 1958
Västeråsklubben 1959 1969

Hälsingeklubben 1959 1968
"Nya" Hälsingsklubben 1968
Sollefteåklubben 1960 1968
Bollnäsklubben 1963 1968
Hudiksvallsklubben 1963 1968
Nedre Norra distriktssektionen 1956
Sundsvallsklubben 1951
Härnösandsklubben 1951
Östersundsklubben 1968
Örnsköldsviksklubben 1963 1968
Övre Norra distriktssektionen 1956
Ö. ND.-klubben 1952 1962
Västerbottensklubben 1960 1966
Skellefteåklubben 1966 1967
Bodenklubben 1952 1967
Luleåklubben 1962 1967
Umeåklubben 1966 1968
Lyckseleklubben 1966 1968
Södra Västerbottensklubben 1968
Generalpoststyrelsens sektion
Girobokföringens sektion 1966
Postbankens Manliga Tjänstemannaklubb1963 1968
Banksektionen 1966
Postbankens sektion 1966 1968
Postbankens Manliga Tjänstemannaklubb (se ovan) Revisionsklubben 1966
Sparbankskontorsklubben 1966
Girobokföringsklubben 1966
Gemensamma klubben 1966 1968
Kisaklubben 1966
Ungdomsklubben 1966
Diligenstrafikens Tjänstemannaklubb 1964 1968

Postverkets Tjänstemannaförbund PVT

Handlingarnas tid
1930--1969
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Postverkets Tjänstemannaförbund PVT