Hem Arkivbildare
Posttjänstemännens Förening, PF
Arkiv
Sök

Posttjänstemännens Förening, PF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
236
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1a - Allmänna mötesprotokoll med bilagor
A1b - Handlingar till "Allmänna möten"
A2 - Förbundsstyrelsens protokoll med bilagor
A3 - Verkställande utskottets/Arbetsutskottets protokoll
A4a - Förbundsrådets protokoll med bilagor
A4b - Handlingar till förbundsrådet
A5 - Representantskapsprotokoll
A6 - Protokoll från PF:s lönedelegation
A7 - Protokoll från sektionsordförandekonferenser
B1 - Stadgar och stadgehandlingar
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser
B3a - PF-Nytt/Medlemsnytt
B3b - Sektionsombudsnytt
B3c - Arbetsinfo
C1 - Diarier
D1 - Medlemsregister
D2 - Styrelseregister
E1a - Årsmötesprotokoll och -berättelser från sektionerna
E1b - Sektionsstadgar
E1c - Korrespondens med sektionerna
E2 - Korrespondens med medlemmar
E3 - Post-Forums korrespondens
F1 - Handlingar rörande förhandlingsrätt
F2a - Handlingar rörande löneförhandlingar
F2b - Handlingar rörande tvisteförhandlingar
F2c - Handlingar rörande ersättningar
F2d - Handlingar rörande pensionsfrågor och försäkringar
F3 - Handlingar rörande arbetstid och semester
F4 - Handlingar rörande arbetsförhållanden anställningsvillkor och utbildning
F5 - Handlingar rörande postverkets organisation
F6a - Handlingar rörande nordiskt samarbete
F6b - Handlingar rörande PTTI
F7 - Handlingar rörande samarbete med svenska organisationer
F8 - Handlingar rörande PF:s inre organisation ekonomi personal lokaler rekrytering
F9 - Handlingar rörande kursverksamhet
F10 - Handlingar rörande rättshjälp och besvär
F11 - Övriga ämnesordnade handlingar
G1a - Revisionsberättelser
G1b - Deklarationer
G1c - Inventarieböcker
G2 - Huvudböcker
G3 - Kassaböcker
G4a - Verifikationer; huvudserie
G4b - Personal- och lönekort
K1 - Fotografier
L1a - Svenskt Postarkiv
L1b - Post-Forum
L2 - Broschyrer
L3 - Pressklipp
Ö1 - Trafiktjänstemännens Riksförbund (TR)
Ö2 - Övriga handlingar

Posttjänstemännens Förening, PF

 
+POSTTJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PF, NR 236

1.1 Historik
1889 hölls det s.k. "första Skövdemötet" med postmän från hela Sverige. Detta kom att lägga grunden till Posttjänstemännens Förening (PF). En vid mötet utvald styrelse fick i uppdrag att utreda bildandet av en rikstäckande förening. Året därpå presenterades resultatet och man beslöt att en förening skulle bildas. Den 27-29 aug. 1891 konstituerades PF på ett möte i Stockholm. Till ordförande valdes kontrollören J.L. Tilander.

PF organiserade från början tjänstemän (manliga och kvinnliga) inom postverket. Från 1916 dock med lägst postexpeditörsgrad. Därigenom kom PF att bli en organisation för tjänstemän på mellan och högre nivåer.

De första sex åren drogs föreningen med svårigheter såväl av ekonomisk som organisatorisk grad. Det var svårt att hålla kontakt med medlemmarna ute i landet och någon regional/lokal organisation fanns inte utan det "allmänna mötet" varje år var den enda sammankomsten. 1892 kom även tidskriften Svenskt Postarkiv. 1898 beslutades emellertid om genomförandet av representantiv demokrati. Det allmänna mötet blev ombudsmöte och därunder sorterade förbundsstyrelsen och VU/AU. Ute i landet bildades från 1900 och framåt sektioner. Därefter byggdes föreningen sakta men säkert upp.

De olika specialgrupper inom PF fick efterhand egna organ. 1903 bildades Kvinnliga Postföreningen för PF:s kvinnliga medlemmar. 1907 följdes den av Postmästareföreningen. Ytterligare tre riksföreningar kom senare att bildas. 1939 bildades Stationsmästareföreningen,1942-1976 Postverkets Befälsförening och 1947-1967 Föreningen Sveriges Postexpeditörer. Dessa verkade som riksföreningar inom PF med säte och stämma på ombudsmötet, men med viss grad av självständighet.

PF tog från början aktiv del i sina medlemmas arbetsförhållanden och postverkets organisation och verksamhet. De "fackliga" frågorna (förhandlingar m.m.) stod under de första åren lite i skymundan. 1914 tog emellertid Statens Järnvägars Befälsförbund (SjBF) kontakt med PF angående införandet av ett gemensamt lönereglemente. Samar-
betet fortsatte och 1918 konstituerade SjBF, PF och Svenska Tele-
tjänstemännens Förening (SvTF) Trafiktjänstemännens Riksförbund (TR). TR blev ett samarbetsorgan mellan de tre. 1937 beviljades PF förhandlingsrätt. Andra frågor som upptog föreningens tid var bl.a. pensioner och arbetstid sam postexpeditörernas ställning. 1951 bildades man tillsammans med Generalpoststyrelsen en förening för Tällbergsgårdens semesterhemsverksamhet.

1960-talet kom att leda till stora förändringar och omorganisationer inom postverket. Som ett led i detta ersatts PF:s tidigare sektioner med nya, vars område överensstämde med postverkets nya regionala indelning (södra, västra, östra, Stockholms, mellersta, nedre norra och övre norra distrikten). Samtidigt inleddes samarbete (och strider) med PVT/ST-POST och SF.

PF hade via TR sedan 1946 tillhört Statstjänstemännens Riksförbund (SR). Då SR under 1970-talet började diskutera ett eventuellt samgående med SACO uppkom frågan om PF skulle följa med eller byta huvudorganisation. SvTF hade redan 1969/70 lämnat TR och gick 1971 in i Statstjänstemannaförbundet (ST). År 1975 upplöstes TR och PF lämnade SR och inträdde i TCO medan SjBF inträdde i SACO/SR.

Redan vid inträdet i TCO diskuterades frågan om ett samgående mellan PF och ST-POST. Från 1976 fördjupades diskussionerna och 1983 sade bägge organisationernas ombudsmöten ja till en sammanslagning. Den 1 juli 1983 bildades den nya organisationen ST-POSTVERKET Avd. 222.

1979 hade PF ändrat namn och gjort små justeringar av de regionala sektionerna.

1.2 PF:s ordförande
Johan L. Tilander 1891-1899
Axel Elmstein 1899
J. Albert Olsson 1900-1903
Thure Wikander 1904-1913
Halvar Larsson 1913-1919
Vilhelm Petrelius 1919-1928
Bernhard Kläning 1928-1934
Arvid Linnäs 1934-1937
Henrik Ekdahl 1937-1938
Nils Landgren 1938-1946
Bertil Lindskog 1946-1950
Lars Bäck 1950-1960
Lars Gunnar Olsson 1960-1966
Per Olof Sandrén 1966-1974
Roy Helmsjö 1974-1983

1.3 PF:s Regionala indelning

a 1900-1967
namn bildad upphörd
Boden* 1901 1908
Bohus-Älvsborg 1905 1967
Borås 1923 1967
Dala 1902 1967
Gotland 1907 1967
Gävle 1901 1967
Göteborg 1901 1967
Halmstad/Halland** 1901 1952
Hälsingborg** 1901 1952
Hälsingborg-Halland** 1952 1967
Hälsingland 1916 1967
Jämtland 1907 1967
Jönköping*** 1929 1967
Kalmar 1904 1967
Karlskrona**** 1906 1927
Kristianstad**** 1902 1927
Kristianstad-Blekinge**** 1927 1967
Laxå 1906 1915?
Lund 1914 1967
Malmö 1900 1967
Norrbotten* 1908 1967
Norrköping***** 1901 1908
Nässjö*** 1901 1929
Skara 1901 1967
Stockholm 1901 1967
Sundsvall****** 1901 1931
Sydskånska******* 1912 ?
Södermanland 1907 1967
Trelleborg******* 1907 1912
Uppsala 1901 1967
Vännäs******** 1901 1908
Värmland 1902 1967
Västerbottens läns & Norra Ångermanlands********1908 1909
Västerbottens län******** 1909 1967
Västernorrland****** 1931 1967
Växjö 1902 1929
Ångermanland****** 1909 1931
Örebro 1901 1967
Östersund 1901 1907
Östgöta***** 1908 1967

Noter:
* Bodens sektion utvidgades 1908 till hela Norrbottens län
** Hallands och Hälsingsborgs sektioner slogs samman 1952 till Hälsingsborg-Hallands sektion av PF
*** Nässjö sektion utvidgades 1929 och bytte då namn till Jönköpings sektion
**** Karlskrona och Kristianstads sektioner gick samman 1927 till Kristianstad-Blekinge sektion av PF
***** Norrköpings sektion utvidgades 1908 till hela Östergötlands län och bytte då namn till Östgöta sektion av PF
****** Sundsvalls sektion och Ångermanlandssektionen slogs samman 1931 till Västernorrlands läns sektion av PF
******* Trelleborgs sektion upplöstes och dess medlemmar gick i stället in i den Sydskånska sektionen 1912. När denna upphörde är okänt.
******** Vännäs sektion utvidgades och efter flera namn- och områdesbyten fick den namnet Västerbottens läns sektion av PF

b 1967-1983
namn bildad upphörd
Södra distriktet/Malmöregionen (MR) 1967
Västra distriktet/Göteborgsregionen (GR) 1967
Östra distriktet/Linköpingsregionen (LR) 1967
Stockholmsdistriktet/Stockholmsregionen (SR) 1967
Mellersta distriktet/Gävleregionen (XR) 1967
Nedre Norra distriktet/Sundsvallsregionen (YR) 1967
Övre Norra distriktet/Bodenregionen (BR) 1967
Centralförvaltningens sektion (CF) 1979 1983

1.2 Arkivet
Handlingarna efter PF kan delas upp i två tidsperioder. Före 1960 respektive efter 1960. Före 1960 finns endast de allmänna mötesprotokollen från starten 1891, medan styrels- och VU-protokoll saknas före 1917. I övrigt finns endast fragment. Efter 1960 är handlingarna rikligare, men komplett torde endast de sista åren av föreningens verksamhet vara. PF har haft diarium, men endast för åren 1977-1983 finns detta bevarat. Handlingarna har därför lagts efter den dossierbildning PF har använt (serie F 1-F 11). Under serie Ö 1 finns tidningen för Trafiktjänstemännens Riksförbund (TR) och i serie Ö 2 vissa protokoll och korrespondens från Hälsingborg-Hallands sektion av PF.

Posttjänstemännens Förening, PF

Handlingarnas tid
1890--1983
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Posttjänstemännens Förening, PF