Hem Arkivbildare
Arbetsmarknadstjänstemännens Riksförening, ATR
Arkiv
Sök

Arbetsmarknadstjänstemännens Riksförening, ATR

 
ARBETSMARKNADSTJÄNSTEMÄNNENS RIKSFÖRENING ATR NR 255

1.1 INLEDNING
Den första rikstäckande organisationen för tjänstemän inom arbets-
förmedlingen var "Sveriges offentliga arbetsförmedlingsförbund" som bildades 1912. Denna organisation var en intresseförening som främst syftade till att skapa kontakt mellan medlemmarna och bevaka yrkes-
frågorna. Förbundet upphörde 1937, delvis som en konsekvens av att ATR bildades.

ATR bildades vid en kongress i Stockholm den 16-17 maj 1937 och
fick då namnet Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbund (ATR).
Vid starten hade ATR ca 200 medlemmar och till förste ordförande
valdes Arvid Odlöw. Förbundet organiserade tjänstemän inom den offentliga arbetsförmedlingen som inte innehade tillfälliga tjänster. Från 1943 erhöll arbetsförmedlingsombuden och från 1944 orts-
ombuden rätt att bli medlemmar. De två sistnämnda verkade på orter och inom kommuner som inte hade någon fast abetsförmedling.

På regional och lokal nivå organiserades medlemmarna i kretsar och klubbar. Kretsarna följde i allmänhet länsgränsen.

Förutom medlemmarnas ekonomiska intressen bevakade ATR också de rena yrkesfrågorna (utbildning m m). 1937 var arbetsförmedlingen kommunal men förstatligades provisoriskt 1940. Detta innebar dels att ATR fick förhandlingsrätt 1940 (den kommunala förhandlingsrätten)
dels att Statens Arbetsmarknadskommission blev motpart efter 1940. Därigenom kom Arbetsmarknadsstyrelsens Personalförening att ansluta sig till ATR 1949. En fråga som upptog mycket tid under de första åren var om och i så fall vilken huvuvdorganisation som ATR skulle tillhöra. Alternativen var CPF inom LO och TCO. 1939 hade emellertid ATR anslutit sig till TBV och 1943 gick förbundet in i TCO som självständiga medlemmar.

1 juli 1949 gick ATR in i Statstjänstemannaförbundet (S) som en riksförening. Detta ledde inte till någon större förändring i fråga om verksamheten. En sak var emellertid att förbundet bytte namn till Arbetsmarknadstjänstemännens Riksförening (ATR). Därigenom fick ATR en bredare kontakt med andra grupper inom statsförvaltningen. Och kom också att dela Statstjänstemannaförbundets öden. Då det gamla S upphörde 1969 omorganiserades ATR till en avdelning: ST-AMS Avd 101 och en ny arkivbildare trädde till.


1.2 ATRs ordförande
Arvid Odlöw 1937-1942
Albert Bergh 1942-1944
Gunnar Strand 1944-1948
Göte Elmér 1948-1952
Carl Lerin 1952-1955
Henry Herrstedt 1955-1959
Torsten Fahlberg 1959-1963
Gunnar Petersson 1963-1969


1.3 ATRs kretsar
Krets bildad upphörd
A 1 AMS Personalförening 1949?
A 2 Stockholmskretsen 1937
B Stockholms läns krets 1951
C Uppsalakretsen 1945
D Sörmlandskretsen 1945
E Linköpings-/Östgötakretsen 1937
F Jönköpingskretsen 1945
G Kronobergskretsen 1945
H Kalmarkretsen 1945
I Gotlandskretsen 1946
K Blekingekretsen 1946
L Kristianstadskretsen 1946
M Malmökretsen 1937
N Hallandskretsen 1944
O Göteborgskretsen 1937
P, R Västgötakretsen 1944 1947
P Älvsborgskretsen 1947
R Skaraborgskretsen 1947
S Värmlandskretsen 1945
T Örebrokretsen 1937
U Västeråskretsen 1945
W Dalakretsen 1945
X Gävlekretsen 1943
Y Sundsvall-/Härnösandskretsen 1937
Z Östersundskretsen 1943
AC Umeåkretsen 1941
BD Luleåkretsen 1941


1.4 Arkivet
Arkivet efter ATR omfattar tiden 1937-1969 och täcker således hela organisationens verksamhetstid. Handlingar från bildandet 1937 saknas emellertid. Kassaböckerna (serie G 3) rymmer vissa luckor. Kopplingen mellan ATR och Statstjänstemannaförbundet är oklar vad gäller proveniensen och handlingar som inte återfinns i ATRs arkiv kan därför finnas i Statstjänstemannaförbundets handlingar. Några fragment från Sveriges Offentliga Arbetsförmedlingsförbund finns i serie Ö 1.


Arbetsmarknadstjänstemännens Riksförening, ATR

Handlingarnas tid
1937--1970
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Arbetsmarknadstjänstemännens Riksförening, ATR