Hem Arkivbildare
Lotsförbundet
Arkiv
Sök

Lotsförbundet

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
128
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötes- och styrelseprotokoll
A2 - Protokoll Svensk Lots- och Fyrtidning
B1 - Brevkopieböcker
B2 - Stadgar och stadgefrågor
B3 - Års- och revisionsberättelser
C1 - Diarier
D1 - Medlemsmatriklar och register
E1 - Ärenden och korrespondens
E2 - Korrespondens Svensk Lots- och Fyrtidning
E3 - Inkomna protokoll
E4 - Medlemsärenden
F1 - Handlingar rörande Svensk Lots- och Fyrtidning
F2 - Handlingar rörande EMPA, European Maritime Pilot`s Association
F3 - Minnesalbum och historiker
F4 - Handlingar rörande Otto Forsmans fond
F5 - Handlingar rörande konfliktlånefonden
G1a - Förbundets huvudböcker
G1b - Svensk Lots- och Fyrtidnings huvudböcker
G2a - Förbundets kassaböcker
G2b - Svensk Lots- och Fyrtidnings kassaböcker
G3a - Förbundets verifikationer
G3b - Svensk Lots- och Fyrtidnings verifikationer
G3c - Fakturakopior Svensk Lots- och Fyrtidning
G4 - Debiteringslistor ST
G5 - Övriga räkenskaper
K1 - Fotografier, huvudserie
L1 - Svensk Lots- och Fyrtidning
L2 - Lots-nytt
L3 - Pressklipp
L4 - Plancher
Ö1 - Övriga handlingar, huvudserie
Ö2a - Ombudsman och redaktör H. Bents handlingar
Ö2b - Mästerlots J. Bandolins handlingar
Ö2c - Mästerlots E. Blomqvists handlingar
Ö2d - Mästerlots C.A. Färnstrands handlingar
Ö2e - Mästerlots E. Browns handlingar
Ö3 - Klubben Eremiterna

Lotsförbundet

 
LOTSFÖRBUNDET/128

Inledning
Lotsförbundet bildades den 22 september 1904 under namnet Sveriges Lots- och Fyrpersonals förening eller bara Lotsverkets personalförening (båda namnen förekommer samtidigt). Initiativtagarna hette Nils Friberg och Orion Öberg, båda från Gotland. Föreningen var alltså från början både för lotsar och fyrpersonal. 1920 gick de båda skilda väger och lotsförbundet blev eget. I samband med delningen fick förbundet också sitt nuvarande namn.
Som mest hade förbundet drygt 1000 medlemmar, men det var innan delningen. Efter denna uppgick medlemsantalet tilll ca 600 och i dagsläget är man omkring 290.

Organisation
Se även organisationskart (G/ Arkiv/ historik). 1941 ansökte och biviljades Lotsförbundet inträde i gamla TCO. 1961 anslöt sig förbundet till Statstjänstemannaförbundet S, efter att ha diskuterat saken i flera år. 1967 blev Lotsförbundet uteslutna ur S samtidigt som förbundet självt begärde utträde ur S och i konsekvens därmed även ur TCO och TCO-S. 1970 anslöts istället förbundet tilll SACO allmänna tjänstemannaförbund i vilket en lotssektion bildades (SAT-lots). SAT kom sedermera att bli SACO/SRAT varför lottsektionen bytte namn tilll SRAT-L. Denna ordning besår fortfarande. Lotsförbundet och lotssektionen är olika organisationer, men med samma beslutande organ och identiska styrelser. LF är en helt fristående yrkesorganisation som driver för medlemmarna angelägna frågor, handhar rättskyddsförsäkringar, är medlem i European Maritime Oilot´s Association, EMPA och är remissinstas. Lotssektionen däremot driver medlemmarnas fackliga ärenden.
Samtidigt som flertalet lotsar trädde ur TCO, valde drygt ett åttiotal stanna kvar. Dessa inträde i Sjöfartsverkets Tjänstemannaförening där de bildade SVTF-lottssektion, Denna ombildades senare tilll Lotsföreningen (LsF). 1969 upphörde LsF och blev en självständig avdelning inom ST som kom att heta ST-lots. 1977 upplöstes avdelningen eftersom de flesta av lotsarna då anslutit sig tilll SAT-lots.

Lotsförbundet är uppbyggt i tre steg: första en central förbundsnivå vars högsta beslutande organ är kongressen och vars verkställande organ är styrelsen dit distrikten väljer styrelseledamöter. På nästa nivå finns distrikten som utser dels egna distriktsombudsmän, dels styrelseledamöter. Inom distrikten finns även lokalföreningar (som alltså blir den tredje nivån) på lotsplatserna. Hur många lokalföreningarna är, har undertecknad inte någon uppfattning om, men det är inte säkert att det funnits en sådan på varje lotsplats, då en del lotsplatserna är ganska små. Har lokalförening inte funnits, bruker man åtminstone hitta en platsombudsman.

Arkivet
Handlingarna sträcker sig över tiden 1904-1995 och består i huvudsak av protokoll, korrespondens och räkenskaper samt förbundets tidning. Tiden fram tilll 1966 är väl dockumenterad då förbundet fram tilll dess hade en egen central ombudsman. Denna post innehades av endast två personer: H. Bent 1920-1939 och S-O Lundstedt 1939-1966; dessa har i mångt och mycket styrt arkivbildningen. Ombudsmannen var även redaktör för förbundets dåvarande tidning, Svensk Lots- och Fyrtidning, varför även denna är så gott som fullständigt bevarad. Tidningen tilllkom för övrigt redan 1903 och det var också genom denna som de båda initiativtagarna Friberg och Öberg kunde göra ett allmänt upprop tilll Sveriges lots- och fyrpersonal om att en förening som tilllvaratog deras intressen borde bildas.
Tidningen upphörde att komma ut omkring 1972, istället kom ett mindre påkostat blad, kallat Lots-nytt.

Eftersom arkivbildningen i mångt och mycket styrts av de båda ombudsmännen, är arkivet mer eller mindre komplett fram t o m 1966, då Lundstedt gick i pension. Efter detta har handlingarna spridits ut hos de olika ordförandena och ledamöterna, varför det är svårt att få en samlad bild av verksamheten. Efterforskningar visar att det tyvärr verkar som om det mesta har bränts upp eller slängts. Dock är räkenskaperna fullständiga.

Den absolut största och mest intressanta serien är utan tvekan serie E 1, Ärenden och korrespondens. I denna ligger i princip hela förbundets historia. Ombudsmännen har varit oerhört noggranna och gjort register över pärmarna, varför en uppdelning av ärendena och korrespondensen aldrig ansåg vara nödvändig. Vissa ärenden går att följa över flera år, såsom exempelvis uniformsfrågan och båthållningsfrågan. För att underlätta för forskare, har dessa register skrivits av och ligger nu som en bilaga tilll denna arkivförteckning. En annan bra sökingång är förstås Svensk Lots- och Fyrtidning, som kom ut med två nummer i månaden och där man följa stort som smått i förbundets och lotsarnas vardag.

I arkivet finns också en ganska stor mängd fotografier. Dessa är överförda tilll TAM:s bildarkiv. Dessutom är fotografierna delvis inlagda i bilddatabasen PICTOR. Bilderna användes tilll ett minnesalbum förbundet gjorde 1929. Tyvärr finns inte albumet bland handlingarna. Däremot finns planscher som visar ungefär hur minnealbumet såg ut. Dessa planscher förvaras i TAM:s ritskåp på särskild hylla.

Arkivet består av ca 21 hyllmeter.

Gallring
Följande handlingar har gallrats:
- Medlemskort, lösa och i kortlådor. Medlemsförteckningar återfinns i tidningen för de år medlemskorten gäller, därför är dessa gallrade.
- Tidningen kortregister över annonsörer. Återfinns på andra håll (bl a i form av annonser i tidningen, annonsorder och fakturakopior)
- Kontrollistor för mottagare. Från SRAT inkomna listor med personnummer och gjort avdrag. Har ingen funktion då det ej går att förstå vem som är vem. Dessutom återfinns medlemmarna på andra håll i arkivet.
- Författningar. Dessa återfinns på den statliga sidan, framförallt Sjöfartsverket.

Lotsförbundets ordföranden
N. Friberg 1904-1913
A.O. Hjalmar 1914-1915
C.G. Hagström 1915-1919
N.A. Lindström 1920-1926
A.O. Norman 1926-1928
C.J. Ördén 1928-1933
E. Blomqvist 1933-1937
J. Bandolin 1937-1947
F.A. Hafvström 1947-1953
E. Råwall 1953-1962
T. Rundqvist 1962-1966
B. Öberg mars 1966-maj 1966*
A. Bagge 1967-1972
G. Holmgren 1972-1984
P. Ahlstedt 1984-1990
B. Lilljegren 1991-1993
U. Pålsson 1993-

* Perioden mellan maj 1966 och 1967 var inte styrelselös: en interimsstyrelse med A. Bagge i spetsen ledde Lotsförbundet i väntan på ordinarie kongress.

Lotsförbundets ombudsmän
H. Bent 1920-1939 (tilllika redaktör för svensk Lots- och Fyrtidning 1916-1939)
S-O Lundstedt 1939-1966 (tilllika redaktör för svensk Lots- och Fyrtidning under samma period)

Andra Arkiv kopplade tilll Lotsförbundet:
Gamla TCO
TCO
TCO-S
Statstjänstemannaförbundet CST/S (gamla ST)
Landsorts lokalförening av LF
Mellersta distriktet av LF
Mällaren-Landsorts lokalförening av LF
Mälarlotsarnas förening, lokalförening av LF
Understödsföreningen Lotsverkets Personalförenings begravningskassa


Stockholm den 23 november 1998
Jenny Andersson

Lotsförbundet

Handlingarnas tid
1904--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
21.0 Hyllmeter
Medlem 1.2

Anmärkning
Hylla D22:1 - D23:19

Lotsförbundet