Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 328 Utrikesförvaltningens TCO-förening (ST-UF)
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 328 Utrikesförvaltningens TCO-förening (ST-UF)

 

Historik Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 328 Utrikesförvaltningens TCO-förening (ST-UF)

År 1974 skedde en viktig förändring i det svenska statsskicket. Kungen lämnade över all makt till riksdagen och regeringen. Samtidigt bytte man namn på kungens kansli från Kunglig Majestäts kansli till Regeringskansliet.

Utrikesförvaltningens TCO-förening bildades den 1 januari 1975 genom sammanslagning av UD-klubben inom Statsdepartementens Tjänstemannaförening samt Utrikesförvaltningens Konsulära Tjänstemannaförening. Föreningen är en avdelning inom Statstjänstemannaförbundet (ST) och är därigenom ansluten till Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och dess statstjänstemannasektion TCO-S.

ST är ett av 14 medlemsförbund inom TCO och partipolitiskt obundet. ST:s avdelningar är i hela Sverige indelade efter områden inom staten, inte utifrån geografiskt läge. Regeringskansliet är en sådan avdelning och sedan 1 januari 1997, med alla departement, en förvaltningsmyndighet under regeringen, ledd av statsministern.

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, elva departement och Förvaltningsavdelningen. I varje departementsledning finns en eller flera ministrar, varav en är departementschef. All personal som inte är politiskt rekryterad har kvar sina anställningar oavsett vilka som sitter i regeringen.

Arkivet:

Inkom till TAM i augusti 2021 och har ordnats och förtecknats under senare delen av hösten 2021. Materialet omfattar handlingar mellan åren 1947-2013. Vissa ekonomihandlingar har rensats.

Förklaringar till förkortningar som finns i materialet:

RK - Regeringskansliet

DT - Departementens tjänstemannaförening

UF - Utrikesförvaltningens TCO-förening

SR – Statstjänstemännens riksförbund

SK – Statstjänarkartellen inom LO

PAN – Personalansvarsnämnden

UVA – Avtal om utlandstjänstgöring

RALS – Ramavtal om löner med mera för arbetstagare hos staten, är ett centralt kollektivavtal mellan OFR (Offentliganställdas Förvaltningsråd) och Arbetsgivarverket.

LAMK – Lokala arbetsmiljökommittén

MBL – Medbestämmandelagen, lag om medbestämmande i arbetslivet

BESTA – Befattningsklassificering för statistik är en gruppering av statliga befattningar, efter arbetsuppgifternas innehåll och grupperingsnivå. BESTA används som indelningsgrund för den statliga lönestatistiken och har utvecklats gemensamt av parterna på det statliga förhandlingsområdet.

K3 – Ett K-regelverk innehåller regler om hur en årsredovisning eller ett årsbokslut ska utformas och hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. I K3 Årsredovisning och koncernredovisning finns även regler om koncernredovisning.

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 328 Utrikesförvaltningens TCO-förening (ST-UF)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 328 Utrikesförvaltningens TCO-förening (ST-UF)