Hem Arkivbildare
ALNA
Arkiv
Sök

ALNA

 

ALNA, 857

Historik och organisation

Alna bildades i Stockholms år 1961 av dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, Landsorganisationen LO och Tjänstemännens centralorganisation, TCO som ett resultat av arbetsgivarnas och arbetstagarnas gemensamma intresse av drogfria arbetsplatser.Många arbetsplatser hade upptäckt att man ofta "bytte" missbrukare med varandra och att anställda inte fick den hjälp de behövde från samhället. Det var grunden till att parterna inom den privata arbetsmarknaden beslutade att man tillsammans skulle arbeta för att minska problemen.

De äldsta handlingarna är från 1960 och 1961. Då bildades Interimsstyrelsen för Arbetsmarknadsparternas i Storstockholms förening för nykterhet i arbetslivet. År 1963 bytte organisationen namn till Arbetsmarknadsparternas i Storstockholms Nykterhetsråd och från och med 1968 hette den Alkohol- och narkotikarådet, förkortat till Alna-rådet eller bara Alna. Lokala Alna råd fanns på de enskilda arbetsplatserna.

Alnas huvudmän och ägare har sedan starten varit Svenskt Näringsliv, dåvarande Svenska Arbetsgivareorganisationen, Sveriges Kommuner och landsting, Fremia (tidigare Arbetsgivarföreningen KFO och IDEA, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco. Eftersom Alnas arbete syftade till att gynna folkhälsan i stort har även flera myndigheter och landsting bidragit med medel till Alna för specificerad verksamhet.

Från början var det SAF, LO och TCO som stod bakom den så kallade Alnaverksamheten. I takt med att arbetsmarknaden förändrats har verksamheten också förändrats. Från att bland annat arbeta med direkt arbete mot missbrukare har verksamhetens inriktning går mot kunskapsförmedling och förebyggande arbete. Samverkan har även skett med utomstående behandlare. I takt med denna förändring har även basen för Alnas verksamhet förändrats.

Under 1990-talet bildades flera regionala Alna-råd som exempelvis UpsAlna som senare blev Alna Öst (1990), Alna Väst (1992) och Alna Stockholm (1993). I norra Sverige fanns även Alna Västerbotten, Alna Västernorrland och Alna Norrbotten. Varje regionalt Alna-råd hade egen styrelse och bedrev en självständig verksamhet samt hade huvudsakligen egen ekonomi. Alla arbetsplatser, privata, statliga och kommunala, i varje region, kunde bli medlem i ”sitt” Alna-råd.

Alna-rådet omorganiserades 1994 till Alna Riks, eller Riks-Alna. Organisationen bestod då av åtta regionala Alna-råd: Alna-rådet i Västerbotten, Mellersta Norrlands Alna-råd, Öst-Alna (Alna Öst), Alna-rådet i Stockholm, Mitt-Alna, Smålands-Alna, Väst-Alna (Alna Väst) och Alna Syd. I det nya Riks-Alnas styrelse satt både arbetsmarknadens parter, SAF, LO, TCO och representanter från Landstingsförbundet, Kommunförbundet, Arbetarskyddsstyrelsen, Socialstyrelsen, och Riksförsäkringsverket. Folkhälsoinstitutet fanns som adjungerad ledamot.Riks-Alna skulle genom sina stadgar bland annat stimulera igångsättning av och kontinuiteten i regionala Alna-organisationer där arbetsmarknadens parter skulle ingå och samverka med offentliga myndigheter. De regionala Alna-råden, arbetade som ideella organisationer.

En ny omorganisation började genomföras 2005 då flera av de regional Alna-råden hade knappa ekonomiska resurser och var beroende av samhällsstöd för att fortleva vilket man bland annat trodde berodde på att allt fler arbetsgivare stod utanför arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer. Intresset för arbetsmiljöarbetet hade minskat, Alna försvagats och organisationen var spretig. Under 2006 togs beslut om att all regional föreningsverksamhet skulle övertas av Föreningen Alna Sverige samt att alla aktiebolag skulle överlåtas till Alna Sverige AB.

Under 2007 genomgick Alna dessutom en genomgripande omstrukturering. Samtliga regional Alna-verksamheter i landet samlades i Föreningen Alna Sverige. Den operativa verksamheten bedrevs i huvudsak inom Alna Sverige Aktiebolag med verksamhet i Stockholm, Malmö och Göteborg. I ett tidigt skede bedrevs även verksamhet i Örebro, Östersund och Luleå medan de ideella föreningens arbete bedrevs i styrelsen för Alna Sverige Förening som bestod av de ingående parterna på arbetsmarknaden. De regionala Alna-råden upphörde därmed.

Alna Sveriges uppdrag var, liksom tidigare, att öka kunskaperna i arbetslivet om alkohol och andra drogers verkan, förebygga alkohol- och andra drogproblem på arbetsplatserna och förbättra rehabiliteringsinsatserna för anställda med alkohol och drogproblem.

Från den 1 januari 2020 ägs Alna Sverige AB av Feelgood Svenska AB.  Alna Sverige förening har upphört med sin verksamhet under det första kvartalet 2021

KAS

Under Alnas tidiga år, 1966, bildades också Föreningen KAS (Kontakt med Alkoholsjuka), med vilken Alna sammarbetade. Ordförande var fru Eivor Ekroth, tidigare verksam inom Socialdemokratiska Kvinnoförbundet och redaktör för dess tidskrift. Hennes man var också medlem i styrelsen och var socialinspektör vid Nykterhetsnämnden i Stockholm. Han var även föreståndare vid KAS anläggningar i Värmland.

Stiftelsen KAS bildades år 1970. Stiftelsen fick då 750 000 kr i räntefritt lån från Finansdepartementet. I avsikt att bilda ett rehabiliteringshem för alkoholsjuka köptes då Mölnbacka herrgård in.ALNA

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

ALNA