Hem Arkivbildare
Landstingets Inköpscentrals HTF-klubb
Arkiv
Sök

Landstingets Inköpscentrals HTF-klubb

 
Historik för
LANDSTINGETS INKÖPSCENTRALS HTF-KLUBB.LANDSTINGETS INKÖPSCENTRALS (LIC) HTF-KLUBB

"LIC:s HTF-klubb är en riksklubb som har till ändamål att på grundval av Handelstjänstemannaförbundets (HTF) program och stadgar verka för förbundets utbredning samt tillvarataga och främja medlemmarnas gemensamma intressen." (Ur: Stadgar för LIC:s HTF-klubb. 1988)

HISTORIK

LIC var en ekonomisk förening och moderbolag i en koncern med produktion, tillverkning, marknadsföring och service inom verksamhetsområdena hälso- och sjukvårdsmaterial. Organisationsmässigt var LIC uppdelad i självständiga delar, t.ex. LIC Hygien, LIC Medical, LIC Dental m.fl., och huvudkontoret var beläget i Solna. Under slutet av 1970-talet kom LIC att vara ett av Europas ledande företag inom hälso- och sjukvårdsmaterial, med dotterbolag utomlands bl.a. i Norge, Storbritannien, Finland och Frankrike. 1 januari år 1990 kom LIC att bli uppköpt av Axel Johnson Trade AB (AxTrade).

LIC:s HTF-klubb startades vid månadsskiftet september/oktober år 1953 med hjälp av den dåvarande ombudsmannen Harald Lindholm. Från början fanns endast klubbmedlemmarna i Stockholmsområdet men med tiden kom den geografiska spridningen av medlemmarna att bli allt större vilket innebar att LIC:s HTF-klubb utvecklades till en riksklubb inom HTF:s förbundsavdelning i Stockholm.

Medlemsutveckling:
År Antalet medlemmar
1960 33
1973 296
1975 ca. 470
1976 509
1980 508
Källa: Verksamhetsberättelser

Medlemsutvecklingen efter år 1980 kom att variera då LIC kom att genomföra omorganisationer, utförsäljningar av delar av företaget, neddragningar pga. vikande försäljningssiffror m.m.

LIC:s HTF-klubb kom, under sin historia, att vara delaktig i förhandlingar exempelvis rörande anställningsvillkor, MBL, arbetstider, löner, personal, företagsnämnder, rationaliseringar, avyttringar av verksamhetsgrenar m.m. både på central som lokal nivå.

Övrig verksamhet som bedrevs av HTF-klubben inom LIC

LIC:s HTF-klubb gav ut en tidning, FacLICt, som bl.a. innehöll nyheter om arbetsmarknaden, kongressinformation, det interna förhandlingsläget, interna problem m.m. Dock hade klubben problem att ge ut tidningen regelbundet eftersom medlemmarnas intresse till att deltaga i den var ringa. Bl.a. hade tidningen ingen redaktion år 1980.

En personalutvecklingsenheten (PU) utvecklades år 1979 som bl.a. såg till att lediga tjänster utannonserades, personal fick utbildning m.m. Kurser anordnades i t.ex. företagsnämndsfrågor, arbetsmiljöfrågor m.m.

Viktiga externa händelser:

· Lagen om styrelserepresentation kom i början av 1970-talet. Som en konsekvens av denna lag bildades en facklig referensgruppen på LIC med representanter från HTF, SIF och FABRIKS. Referensgruppens uppgift var att den skulle fungera som ett arbetsutskott för de fackliga representanter som medlemmarna valt in i styrelsen samt informera om verksamheten i styrelsen till medlemmarna.

· 1 januari år 1977 trädde MBL ikraft. Detta kom att ha en stor påverkan på HTF-klubben inom LIC:s verksamhet genom ett större delaktighet i företaget.
ORGANISATION

Klubbens verksamhet utövades genom:

· Årsmöten.
· Centrala klubbstyrelsen.
· Sektionen för AB-län.

Årsmöten

Årsmötet var klubbens högsta beslutande organ. Under detta möte behandlades exempelvis ärenden rörande val av funktionärer för årsmötet, motioner, val av ordförande i klubben, klubbens ekonomi, val av revisorer m.m. Det fanns även möjlighet att sammankalla ett extra årsmöte men det kunde bara ske under förutsättning att någonting extraordinärt hade hänt i klubben eller i företaget.

Centrala klubbstyrelsen

Centrala klubbstyrelsen, som hade sitt säte i Solna, ledde klubbens verksamhet och skulle följa förbundets stadgar samt de beslut som togs vid det årliga årsmötet. Mellan årsmötena var klubbstyrelsen klubbens högsta beslutande organ. Klubbstyrelsen skulle också informera medlemmarna i aktuella frågor. I verksamhetsberättelserna kan man utläsa att det blev mer att göra då antalet styrelsemöten med tiden blev flera. Detta ledde, år 1974/1975, till att varje styrelsemedlem fick ett eget ansvarsområde. Antalet ledamöter i styrelsen har varierat men under 1980-talet kom den centrala klubbstyrelsen att bestå av lägst elva och högst femton ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen skulle ha minst fem ledamöter från AB-län och de resterade ledamöterna skulle komma utanför AB-län. (Först år 1981 fick centrala klubbstyrelsen med ledamöter från hela Sverige.) Att vara styrelsemedlem innebar dock inte något heltidsarbete i klubben. Först år 1974 kunde ordförande gå ner på halvtidstjänst.

Centrala klubbstyrelsen kom att utveckla det fackliga arbetet på många områden. T.ex. kom en kontaktmannagrupp, senare kallad arbetsplatsombud (AO), att bildas för att rekrytera medlemmar. Det bildades också en kommitté; ALNA-kommittén (Alna=alkohol och narkotikarådet), som startade år 1975. Denna kommitté arbetade med att förhindra uppkomst av alkoholskador eller skador föranledda av missbruk av narkotika. Dessutom inledde HTF-klubben inom LIC, år 1975, ett samarbete med arbetsförmedlingen "för att anpassa företaget till den svårplacerade arbetskraftens behov."

Sektionen för AB-län

Sektionen AB-län omfattade medlemmarna som arbetade i Stockholmsområdet. Styrelsen bestod av lägst fem och högst nio ledamöter. Varje ledamot hade en suppleant. Möte med sektionens medlemmar eller med medlemmar verksamma inom LIC:s olika divisioner inom sektionens område skedde genom kallelse av sektionsstyrelsen eller när berörde medlemmar begärde det. AB-läns sektionsklubb hade en fristående ekonomi. Sektionsstyrelsen för AB-län avskaffades 1991.(Den troliga orsaken till att Stockholm hade en egen sektion berodde på att de flesta medlemmarna fanns i Stockholm. Min anmärkning.)

Viktigare handlingstyper

Årsmötesprotokoll, Centrala klubbstyrelsens protokoll, Verksamhetsberättelser, Handlingar rörande lokala/centrala förhandlingar och handlingar rörande INFO/MBL-förhandligar.

Förvaring

Arkivet finns förvarad hos TAM-arkiv. Arkivet omfattar ca. 1,5 hyllmeter.
Sökingångar

Se arkivförteckningen.

Övrigt

Arkivförteckningen har upprättats enligt det allmänna arkivschemat.Stockholm 2001-03-26Tobias Lundberg


Landstingets Inköpscentrals HTF-klubb

Handlingarnas tid
1954--1991
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Landstingets Inköpscentrals HTF-klubb