Hem Arkivbildare
AFA Försäkring
Arkiv
Sök

AFA Försäkring

 

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkras anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting och regioner. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. AFA Försäkring är samlingsnamnet för AFA Trygghetsförsäkringsaktie-bolag, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag.(Enligt AFA-Försäkrings hemsida 2014-11-18 http://www.afaforsakring.se/Om-AFA-Forsakring) FA Försäkring är 2014 samlingsnamnet för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (787), AFA Sjukförsäkrings-aktiebolag (793) och AFA Livförsäkringsaktiebolag (796). Denna historik gäller för ovanstående bolag samt Konsortiet AMF-Trygghetsförsäkring (788), IUP Institutet för utbetalning av partsavtalade ersättningar (789), AMF Pensionsförsäkring (791) och AMF Försäkring (792).

1962
1962 slöt arbetsmarknadens parter, LO och SAF (nuvarande Föreningen Svenskt Näringsliv) avtal om en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för privatanställda arbetare. För att sköta administrationen av försäkringen bildade parterna Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, AFA.
TGL-försäkringen började gälla from 1 januari 1963.


1964
I den centrala avtalsuppgörelsen våren 1964 mellan SAF och LO träffades en överenskommelse om att en fond för avgångsbidrag (AGB) skulle inrättas. ArbetsmarknadensFörsäkringsaktiebolag, AFA fick i uppgift att administrera fonden. Utbetalningar av AGB startade 1965.


1967
Efter att ha varit bidrag ur AGB-fonden ändrades AGB systemet
och blev försäkring från och med den 1 januari
1967. Även denna försäkring kom att administreras av
Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, AFA.


1971
Slöt parterna ett avtal om en avtalsgruppsjukförsäkring
AGS- ersättning vid sjukdom och STP särskild tilläggspension/ ålderspension. administrerade av Folksam.


1972
den 1 september började AGS-försäkringen att gälla samt STP
Startår för AFA Sjukförsäkring
AGS: 1972 privata anställda, 1974 omfattades även kommun och landsting, 1978 lantbrukare
För de första åren finns det särskilda försäkringsvillkor: för SN-LO-området (A), Sjöfolk (S) och för byggnadsarbetare och målare)( B). Arbetsmarknadsparterna blev överens om att skapa ett nytt försäkringsbolag för dessa försäkringar: AMF. Försäkringarna skulle tecknas i två olika bolag– AMF sjukförsäkring och AMF pensionsförsäkring, som lika delar ägdes av LO och SAF. AMF slöt förvaltningsavtal med Folksam att administrera AGS. Alla som var engagerade i AMF verksamheten var anställda i Folksam. AMF Sjukförsäkring och AMF Trygghetsförsäkring hade inga egna anställda. AMF slöt förvaltningsavtal med SPP att administrera tilläggspensionen. Ett debiteringscentral upprättades inom SPP – med uppgift att sluta försäkringsavtal och inkassera premier.


GS nämnd – tillsattes för AGS och STP nämnd för tilläggspensionen.
Nämndens uppgift var att yttra sig om
• Försäkringsfall av betydelse
• Tolkning av villkor och bestämmelser
• Behandla interna tillämpningsregler som är av väsentlig betydelse
• Skriftligt material eller information om AGS- STP som berör arbetsgivare eller arbetstagare
Kansli – neutralt – där skedde samarbetet mellan de två försäkringarna. Hade för uppgift att: motta och sända post, distribuera skriftlig information, ge service och information. Informatörer besvarade alla samtal från arbetsgivare och arbetstagare. Alla anmälda skador kom till Kansliet och gick sedan till Farsta för samordning AGS-TFY. – Från Farsta skedde all skadeutbetalning. Skadefall som pågick 31 dagar samt invaliditetsskador och dödsfall togs hand om skadereglering på Kansliet, med skadereglerare från Folksam och Skandia. Grundläggande arbete – konferenser om miljö och andra frågor, statistik sköts av representanter från Folksam och Skandia


1974
Startår för Konsortiet för AMF Trygghetsförsäkring (1974-1995) (föregångaren till AFA Trygghetsförsäkring). Tryckta årsredovisningar respektive försäkringsvillkor som tillkom under konsortietiden finns även förvarade i gemensamma årsredovisningsserien . Den 1 september började trygghetsförsäkringen vid yrkesskada (TFY) att gälla. Försäkringen administrerades av AMF trygghetsförsäkring som var ett konsortium och bestod av Folksam (50 %) Skandia (34 %) Trygg-Hansa (12 %) Länsförsäkringsbolagen (4 %). Administrationen sköts av Folksam och Skandia. Konsortieledningen fattar beslut och har samma roll som en bolagsstyrelse. Har hand om ledning och förvaltning av konsortiets verksamhet, fastställer premier, utser finansdelegation, fastställer riktlinjer för placering av TFY tillgångar.

TFY – nämnd tillsattes– samma uppgifter som AGS nämnd -Finansdelegationen: utses av konsortieledningen och består av ledamöter från
SAF 2 LO-PTK, företrädare för finansfunktionen i Folksam och Skandia. Uppgifter: utarbeta förslag för placering av TFY medel, följa alla värdehandlingar, osv.
Arbetsmarknadsparterna har beslutat att utse granskningsmän (granskar verksamheten på samma sätt som sker genom revision) samt en referensgrupp.
Folksam och Skandia som administrerar och förvaltar TFY försäkringen har utsett en ledningsgrupp – bestående av representanter från Folksam och Skandia.


1977 träffade parterna avtal om trygghetsförsäkring vid
arbetsskada (TFA) som gäller för arbetsskador som inträffat
från och med den 1 juli det året.


1978 – träffade arbetsmarknadsparterna överenskommelse om att respektive part skulle disponera visst del av premieinkomsten för information till sina respektive medlemmar. – Därmed skapades de ekonomiska förutsättningarna för en väl utbyggd informationsverksamhet. Försäkringsavdelningen – har kontinuerligt kontakt med arbetsmarknadens parter och försäkringstekniska och administrativa frågor om arbetsmarknadsfrågor som berör försäkringarna .- anställda jobbar i LO huset, Tunnelgatan 31, Skadeavdelningen AGS. Sköter skadereglering och utbetalning a AGS ersättning - - sitter i Folksamhuset i Farsta. Skadeavdelningen TFA
• Två avdelningar: Folksamhuset Farsta – skador högst 30 dgr
• Vasagatan 11 – skador som varar längre och dödsfall – på avdelningen jobbar även anställda i Skandia
• För arbetsledningen svarar Folksam och Skandia gemensamt. Patient och läkemedelsförsäkringarna (inte kollektivavtalade försäkringslösningar)
Dessa försäkringar är besläktade med TFA, ansvaret för försäkringsteknik och administration inplacerats i det produktområde i Folksam som har ansvaret för AMF försäkringarna. Var och en av dessa försäkringar administreras av ett konsortium i vilka Folksam, Skandia, Trygg-Hansa och Länsförsäkringsbolagen ingår.1979
Bildas AMF nämnden- fr o m 2001 kallad Försäkringsnämnden. Debiteringscentralen (idag Fora) får i uppdrag att sköta tecknandet av försäkringsavtal och inkassering av premier för försäkringarna AGB, AGS, TFA och TGL.


1984
Institutet för utbetalning av permitteringslöneersättning, aktiebolag (IUP) inrättas som ett av AFA helägt dotterbolag. IUP sköter utbetalningen av bidrag till arbetsgivare inom AMF. AFA – administrerar de två AMF produkterna AGB och TGL. Dessutom sköter utbetalningen av Permitteringslöneersättning genom det helägda bolaget IUP
IUP (Institutet för utbetalning av partsavtalade ersättningar, AB) – helägt dotterbolag till AFA – bildades 1985 – första protokollet 1984. IUP tar hand om utbetalningen av PLE (permitteringslöneersättning) och PLE K (kompletterande permitteringslöneersättning). Riksdagen antar en särskild lag om beslutanderätt för bolag med uppgift att lämna permitteringslöneersättning. Enl. denna lag är IUP myndighetsutövande i vad avser utbetalning av permitteringslöneersättning (PLE). AFAs styrelseordförande är styrelseordförande även i IUP.


1995
bildades AMF Trygghetsförsäkringsaktiebolag av SAF, LO och PTK. Bolaget köpte administrativa tjänster av Skandia och Folksam. AFA Trygghetsförsäkring (1995- )
Ett antal dotterbolag (fastighetsbolag) samt en stiftelse hör till AFA Trygghetsförsäkring.


1997
under hösten detta år beslöt parterna att sammanföra administrationen av AGS, TFA, AGB och TGL. De tre bolagen AMF-sjukförsäkringsaktiebolag, AMF Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag gavs benämningen AMF Försäkring. Därmed inleddes arbetet med att skapa en egen fristående administration.


1998
I april flyttade de tre bolagen inom AMF Försäkring, med då drygt 400 anställda, samman i lokaler på Klara Södra Kyrkogata i Stockholm.


2001
bytte de tre bolagen namn till AFA Livförsäkringsaktiebolag, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag respektive AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. Samlingsnamnet för de tre bolagen är AFA. Namnbytet gjordes bl.a. för att undvika sammanblandning med AMF Pension, och för att profilera AFA som organisation.


2004-2005 byggdes skadesystemet MEGA – april 2000 startar Athena -Mega – med syftet att skapa ett system för modern och effektiv handläggning av försäkringsärenden, värdeskapande och meningsfullt arbete, produktionssystem i egen miljö, beredskap för nya produkter


2005 klipptes de sista banden med Folksams stordator. AFA är för första gången helt självgående när det gäller IT produktion.


2006
Namnförstärkning av varumärket AFA. Fortsättningsvis heter den gemensamma organisationen AFA Försäkring. Denna tydligare koppling mellan namn och verksamhet kommer att underlätta informationen till försäkrade och försäkringstagare. AFA Försäkring har belönats med utmärkelsen Årets Fadderföretag 2006. Det var första gången som Arbetstorget för erfarna delade ut priset tillsammans med organisationen Forum 50+. Motiveringen lyder: För förtjänstfullt arbete att motverka åldersdiskriminering i arbetslivet samt tillvarata kompetensen och viljan till arbete hos 50+ genom att aktivt arbeta för att bereda dem plats i företagets verksamhet.

2008
Utmärkelsen Svensk Kvalitet, delades ut vid särskild ceremoni på AFA Försäkring den 23 januari 2008.Maj-Charlotte Wallin tillträder som ny VD – hon efterträder Torgny Wännström som går i pension. (Maj- Charlotte VD 2008-2013)


2009
Hela AFA Försäkrings verksamhet koncentreras till fastighet Svalan. Förändringar i sjukskrivningsprocessen – sänkning av årspremier


2010
Webbsidan www.suntliv.nu är en icke-kommersiell sida som görs på uppdrag av fack och arbetsgivare i landsting och kommuner. Syftet med sidan är att bidra till hälsa och god arbetsmiljö.
2011
Kundwebben lanseras. Ett webbaserat verktyg som förenklar hanteringen av sjuk-, arbetsskade- och föräldraförsäkringen.AFA Försäkring tilldelas utmärkelsen Årets Innovation i försäkringsbranschen för Uppsökande kundtjänst – ett nytt sätt att nå kunder via sociala media. Utmärkelsen delades ut på försäkringsgalan Risk &
Försäkring Insurance Awards, den 7 april 2011.


2012
Suntliv.nu, webbplatsen om arbetsmiljön i kommuner och landsting,har fått första pris i en av fyra klasser inom Web Service Award. ”En sund sajt för en sund
arbetsplats”, tyckte juryn – med tillägget ”omvandlar innehållet med dess fakta till att bli lättförståelig information”.


2013 – PBF-FP - Premiebefrielseförsäkring vid föräldraledighet med föräldrapenning n y försäkring, komplement till föräldrapenning kommer att gälla den 1 januari 2014
• Avslutade arkiv:
• Konsortiet för AMF Trygghetsförsäkring, föregångaren till AFA Trygghetsförsäkring (1974-1995).
• Tryckta årsredovisningar respektive försäkringsvillkor som tillkom under konsortietiden har även sorterats tillsammans med de tillhörande AFA Trygghetsförsäkring.
• IUP AB – Institutet för partsavtalade ersättningar (1984-2005) AFA helägt dotterbolag- IUP myndighetsutövande i vad avser utbetalning av permitteringslöneersättning.
• PLEP – Kollektivavtalsstiftelsen för partsavtalad permitteringslöneersättning (1984-2005)
• Till ovanstående hörde dessutom TUFS-försäkringen. (tillfälligt utförsäkringsstöd). Utbetalningssystemet tillhörande PLEP har avvecklats och lagras i OnDemand.
AMF Pension – handlingarna tillhör AMF – (?), AFA Korrespondensserien
Dokument hanteras (eller hanterades) av AFA Försäkring på uppdrag av följande externa organisationer:
• Trygghetsfonden TSL (ekonomi, kapitalförvaltning, personal)
• Yrkeslandslaget/Youth Skills (ekonomi och kapitalförvaltning – ekonomi avslutade uppdraget 2011)
• Riskprövning/FSK (skadereglering)
• Statens personskadeavtal (PSA) är till skillnad från TFA och TFA-KL inte en försäkring utan ett kollektivavtal. PSA tillförsäkrar de statligt anställda vissa förmåner i händelse av arbetsskada och täcker samma typ av skador som TFA. Statens personskadeavtal gäller många anställda inom den statliga sektorn; anställda i vissa affärsdrivande verk och företag omfattas dock av TFA-avtal. AFA Trygghetsförsäkring reglerar skador enligt PSA-avtalet på uppdrag av PSA nämnden
• Youth Skills – Var ett uppdrag typ TSL. Hänger samman med stiftelsen Yrkeslandslaget. Ekonomi och Kapital slutade sköta deras redovisning 2011
• GUPAB – Gemensamhetsanordning för utbetalning av permitteringslöneersättning AB; 1984-1997
• SWEDESTART – kommer från gamla AFA Livförsäkring, var ett onoterat innehav som sedan länge är inlöst och finns inte längre
• STATEN PSA startår 1987-12-10– avser uppdraget att skadereglera åt staten.
Tidigare bolagsnamn:
• Arbetsmarknadsförsäkringar sjukförsäkringsaktiebolag - förkortat AMF – sjukförsäkring
• Konsortiet för Arbetsmarknadsförsäkringar trygghetsförsäkring blev 1996 Arbetsmarknadsförsäkringar trygghetsförsäkring, försäkringsaktiebolag förkortat AMF – trygghetsförsäkring
• Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, förkortat AFA
Förtydligande:
Försäkringsvillkor: fullständiga villkor, har paragraf
Försäkringsbesked: antingen besked och villkor eller endast besked, sammandrag av all försäkringsprodukter efter 1979- AFA Liv och övriga. (villkor används ibland som synonym till produkt) Före 1979 – AFA Liv villkor + allmänna bestämmelser som är gemensamma för samtliga villkor följda av enskilda paragrafer för varje typ av villkor
Efter 1979 separat tryck – se förteckning.


Avtalsförsäkringarna
AGS
1972-1997 – administreras till 100 procent av Folksam
Från halvårsskiftet 1997 hanterar Arbetsmarknadsförsäkring AMF Sjukförsäkringsaktiebolag själv sin försäkring. AMF sjukförsäkring administrerar även AGS-KL TFY – TFA: handlingar redan från 1969-
1974 ingick i ett konsortium bestående av Folksam (50%) Skandia (34%) Trygg Hansa (12%) och LF (4%)
1989 ändrar fördelningen mellan konsortiebolagen i och med att LF aktier i AGRIA gick över till Skandia och LF lämnade konsortiet.
1995 (slutet) upplöstes konsortiet och AMF Trygghetsförsäkring blev ett aktiebolag, administrerat av Folksam och Skandia.
Fr. o m halvårsskiftet 1997 står bolaget AMF trygghetsförsäkring på egna ben, i likhet med AMF sjukförsäkring.
Bolaget administrerar även TFA-KL och PSA (statliga personskadeavtalet)
AGB o TGL
AGB (avgångsbidrag) 1965 TGL (tjänstegrupplivförsäkring) 1963 administrerats av AFA (Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag) som ägs av LO och SAF
1997 nov. samordnas med den nystartade organisationen för AMF sjukförsäkring och AMF Trygghetsförsäkring, Bolagen bygger nu upp en gemensam organisation för administrationen av försäkringsprodukterna. Hela organisationen, som nu hanterar fyra av de fem AMF försäkringarna flyttade i början på 1998 till nya gemensamma lokaler på Klara Södra Kyrkogata i Stockholm. Organisationen har fått namnet AMF Försäkring.
STP – särskild tilläggspension – tillkom 1971 träder i kraft 1973.

AFA Försäkring

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

AFA Försäkring